ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТЭС

2020 оны 03 сарын 02

      1.Хэлтсийн зорилго, зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах,

      2.Хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэр, төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг орон нутагт хангуулан ажиллах;

      3.Орон нутагт хэрэгжүүлэх өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээний бодлогын баримт бичгийг боловсруулж батлуулах ажлыг зохион байгуулж, хэрэгжилтийг хангах;

      4.Аймгийн Засаг даргыг шүүх болон хуулийн байгууллагуудад төлөөлөх

      5.Өөрийн эрхлэх асуудлын хүрээнд аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал, Засаг дарга, Тамгын газрын даргыг хууль, эрх зүйн зөвлөгөө, мэдээллээр хангаж, түүний ажилд мэргэжил арга зүйн дэмжлэг үзүүлэх, удирдлагаас өгсөн хуульд нийцсэн үүрэг даалгаврыг хугацаанд нь, бүрэн гүйцэтгэж, хэрэгжилтийг тайлагнах;

     6.Хууль, зүй дотоод хэргийн Сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлагуудын үйл  ажиллагааг уялдуулан зохион байгуулах, тус байгууллагуудын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө, төлөвлөгөөний хэрэгжилтэд хяналт тавих бодлогын зөвлөгөө өгөх, дэмжлэгээр хангах,

     7.Хууль, тогтоомж, тогтоол шийдвэрээр бүртгэл-мэдээллийн сан бүрдүүлэх, удирдлага, албан тушаалтан, иргэд байгууллагыг журмын дагуу хууль зүйн мэдээлэл, лавлагаагаар хангах

     8.Шударга өрсөлдөөн, хэрэглэгчийн төлөө газар, Xэрэглэгчийн эрх ашгийг хамгаалах нийгэмлэг зэрэг иргэд, үйлчлүүлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах байгууллагын төлөөллийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих, тайлан мэдээллийг нэгтгэх, танилцуулах;

     9.Аймгийн Засаг дарга, Тамгын газрын даргаас хариуцуулсан бусад чиг үүрэг

Төрийн албан хаагч

Овог нэр

Албан тушаал

Холбоо барих утас

Цахим шуудан

1

Б.БАТДОРЖ

Хууль, эрх зүйн хэлтсийн дарга

70532022, 88117693

batdorj@omnogovi.gov.mn

2

Ө.УЧРАЛ

Архивын тасгийн дарга

70532338, 88016165

uchral@omnogovi.gov.mn

3

Б.БОЛДБАЯР

Хууль тогтоомжийн системчлэл хариуцсан мэргэжилтэн

70532120, 88938185

boldbayar@omnogovi.gov.mn

4

Ц.ЦЭВЭЭН

Эрх зүйн сургалт, сурталчилгаа хариуцсан мэргэжилтэн

70532120, 89048478

ts.tseveen@omnogovi.gov.mn

5

Ц.АЛДАРМАА

Сан хөмрөгийн эрхлэгч

70532338, 89279255

aldarmaa@omnogovi.gov.mn

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: