ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙГ 2016-2020 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨРИЙН ХЭРЭГЖИЛТЭД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙСЭН ТАЙЛАН

2020 оны 03 сарын 04