ЦЭРГИЙН ШТАБЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА ДАГАЖ МӨРДДӨГ ДҮРЭМ ЖУРАМЫН ЖАГСААЛТ

2020 оны 03 сарын 11

БАТЛАН ХАМГААЛАХ БОДЛОГО, ХУУЛИУД

1.Батлан хамгаалах бодлогын үндэс /УИХ-ын 2015 оны 85 дугаар тогтоол/

2.Монгол улсын батлан хамгаалах тухай хууль- 2016 он

3.Зэвсэгт хүчний тухай хууль-2016 он

4.Цэргийн албаны тухай хууль-2016 он

5.Орон нутгийн хамгаалалтын тухай хууль-2018 он

6.Дайчилгааны тухай хууль-1998 он

7.Цэргийн алба хаагчийн эрх зүйн байдлын тухай хууль-2015 он

  1. Цэргийн алба хаагчийн тэтгэвэр, тэтгэмжийн тухай хууль-1994 он

 

ЕРӨНИЙЛӨГЧИЙН ЗАРЛИГ

1.Цэргийн цол олгох журам -2019 оны 41 дүгээр зарлиг

2.Дайчилгааны бэлтгэл нөөцийн бүрэлдэхүүн, тэдгээрийг дайчлах журам-2019 он

 

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

1.Аймаг нийслэл, дүүргийн цэргийн штабын дүрэм /2004 оны 66 дугаар тогтоол/

2.Оюутан-цэрэгт цэргийн мэргэжил олгох сургалтын журам /2017 оны 32 дугаар тогтоол/

3.Цэргийн дүйцүүлэх албыг мөнгөн төлбөрийн хэлбэрээр орлуулан хаах иргэний тоо бүртгэл хөтлөх, мөнгөн төлбөрийг төлөх, хураан авах, төлбөрийн орлогыг зарцуулах журам /2016 оны 215 дугаар тогтоол/

4.Иргэнийг цэргийн жинхэнэ албанд эрүүл мэндээр тэнцүүлэх болон цэргийн алба хаагчийн эрүүл мэндийн байдлыг тодорхойлох журам /2017 оны 144 дүгээр тогтоол/

5.Монгол улсын төрийн болон албаны нууцыг хамгаалах нийтлэг журам /2017 оны 246 дугаар тогтоол/

6.Цэргийн гэрээт алба хаах журам /2018 оны 11 дүгээр тогтоол/

7.Цэргийн албыг биеэр дүйцүүлэн хаах журам /2018 оны 80 дугаар тогтоол/

8.Аюулгүй байдал, батлан хамгаалах асуудлаар төрийн захиргааны төв болон нутгийн захиргааны байгууллага, аж ахуйн нэгжүүдийн удирдах бүрэлдэхүүнтэй сургалт дадлага явуулах журам /2018 оны 376 дугаар тогтоол/

9.Орон нутгийн хамгаалалтын нөөцийн галт зэвсэг, техник, материал хэрэгслийг бүрдүүлэх, даалгаваржуулах, тэдгээрийг ашиглах журам /2019 оны 86 дугаар тогтоол/

 

10.Хүүхэд залуучуудад эх оронч үзэл төлөвшүүлэх үндэсний хөтөлбөр /2019 оны 200 дугаар тогтоол/

11.Дайчилгааны тухай хуулийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний тухай /2019 оны 462 дугаар тогтоол/

12.Иргэн, цэргийн бэлтгэл үүрэгтнийг орон нутгийн хамгаалалтын болон цэргийн бэлтгэл сургалт, цэргийн дайчилгаатай сургуульд оролцуулах хугацааны цалин хөлсний дундаж хэмжээг тогтоох тухай /2019 оны 246 дугаар тогтоол/

  1. Цэргийн дүйцүүлэх алба хаах иргэдийн тооны дээд хязгаарыг тогтоох тухай /2019 оны 336 дугаар тогтоол/

14.Мөнгөн төлбөрийн хэмжээ тогтоох тухай /2019 оны 85 дугаар тогтоол/

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: