ХАМТРАН АЖИЛЛАДАГ ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГЫН ЖАГСААЛТ

2020 оны 03 сарын 11

    Төрийн зарим чиг үүргийг иргэний нийгмийн байгууллага, хувийн хэвшил, мэргэжлийн холбоодоор гүйцэтгүүлэх чиглэлээр хэд хэдэн байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна. Үүнд:

Байгууллагын нэр

Хаяг

Цахим хуудас

Үйл ажиллагааны чиглэл

ХШҮДАХ-тэй хамтран ажилладаг байгууллагууд

1

Иргэний нийгмийн  байгууллагын сүлжээ

Даланзадгад 4-р баг

enebish@yahoo.com

Хэрэглэгчдээс санал асуулга авах, хөндлөнгийн үнэлгээ хийх

2

“ЭсАйСиЭй” ХХК

Улаанбаатар

www.sica.mn

Хэрэглэгчдээс санал асуулга авах, хөндлөнгийн үнэлгээ хийх

СТСХ-тэй хамтран ажилладаг байгууллагууд

3

Монголын мэргэшсэн нягтлан бодогчдын институт

Улаанбаатар

www.mоnicpa.mn

Мэргэжлийн сургалт зохион байгуулах, мэргэшсэн нягтлан бодогчийн шалгалт авах, эрх олгох, нягтлан бодогч, аудитор, аудитын байгууллыг

4

Монголын нягтлан бодох бүртгэлийн хүрээлэн

Улаанбаатар

www.mains.m

Нягтлан бодох бүртгэл, менежмент, маркетингийн асуудлаар төрийн бодлого боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх

НБХ-тэй хамтран ажиллапаг байгууллагууд

5

Төр-Улаан загалмайн орон нутгийн Хамтын ажиллагааны зөвлөл

Даланзадгад 6-р баг

www.redctoss.mn

Төрөөс хүмүүнлэгийн талаар баримтлах бодлого, үйл ажиллагаа, гамшигаас хамгаалах хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг бусад салбар салбарын бодлого, хууль тогтоомжтой уялдуулах, салбар дундын оролцоог хангах

6

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн салбар зөвлөл

Даланзадгад 3-р баг

tungalag@yahoo.com

Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд чиглэсэн арга хэмжээг зохион байгуулах, олон нийтийн ажилд хамруулах

7

Бие даан амьдрах төв

Даланзадгад 3-р баг

Uranzul428@ yahoo.com

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хамгаалах, нийгмийн оролцоог дэмжих

8

“Төгс голомт” ТББ

Даланзадгад сум

tuvshineelector@

gmail.com

Хүүхэд, залуучуудыг хөгжүүлэх санй дурын үйл ажиллагаа

9

Өмнөговийн оюутны холбоо

УБ. СБД 10-р хороо МНБС байр 102 тоот

oyunihugjilsan@ gmail.com

Өмнөговь аймгийн оутны эрх ашгийг хамгаалах, оюутан залуучуудыг хөгжүүлэх

10

Оюуны хөгжлийн сан

УБ. СБД 10-р хороо МНБС байр 102 тоот

oyunihugjilsan@ gmail.com

Сургалт, судалгаа, хэвлэл мэдээлэл, боловсролын салбар, багш, хүүхдийн хөгжлийг дэмжих

11

Өглөөний клуб

Даланзадгад 3-р баг

ugluuniicub@ gmail.com

Хөгжлийн ирээдүй оюунлаг залуучууд" хөтөлбөрийн хүрээнд зохион байгуулах зарим арга хэмжээг

12

Скаутын холбоо

Даланзадгад сум

 

www.mnb.mn

Хүүхэд залуучуудын хөгжлийг дэмжих, скаутыг хөгжүүлэх

13

Эмэгтэйчүүдийн холбоо

Даланзадгад сум

http://mwf.mn

/membership

"Би гэртээ" арга  хэмжээ зохион байгуулах

14

Саран ээж нийгэмлэг

Даланзадгад 3-р баг

selenge@ gmail.com

Ахмад болон хөгжлийн бэрхшээлтэй зорилтод бүлгийн иргэдэд өдрийн асрамжийн үйлчилгээ үзүүлэх

ХОХБТХ-тэй хамтран ажилладаг байгууллагууд

15

Гайхамшигт говь аялал жуулчлалын холбоо

Улаанбаатар

Tumen106@

yahoo.com

Аялал жуулчлалын эвэнт арга хэмжээг зохион байгуулах

16

Тогтвортой бичил уурхайн төсөл

Улаанбаатар

www.sam.mn

Бичил уурхайн хууль тогтоомжийг сурталчилах, бичил уурхай эрхлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах

17

Ногоон алт төсөл

Улаанбаатар

www.greengold.mn

Малчдын бэлчээр ашиглалтын технологийн мэдлэгийг дээшлүүлэх, малчин өрхийн амьтжиргааг дэмжих

18

Өмнөговь аймгийн бичил уурхай эрхлэгчдийн холбоо

Даланзадгад сум

Gankhyag.e@ gmail.com

Бичил уурхайн хууль тогтоомжийг сурталчилах, бичил уурхай эрхлэгчдийн эрх ашгийг хамгаалах

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: