Тодорхойлолтыг үнэн зөв бөглөж, улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, компанийн дүрэм бусад шаардлагатай бичиг баримтын эх хувийн хамт ирүүлж бүртгүүлнэ үү.

2020 оны 03 сарын 12