АЙМАГ, СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2019 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЙЛАН /2019 оны жилийн эцсийн байдлаар/

2020 оны 03 сарын 16