Өмнөговь аймгийн эмэгтэйчүүд, залуучуудын эрүүл мэндийг дэмжих нэгдсэн хөтөлбөрийн 2020 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2020 оны 03 сарын 20