Орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл өгөхөд бүрдүүлэх материал

2020 оны 03 сарын 24

 Орон нутгийн хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төсөл өгөхөд бүрдүүлэх материал

  1. Дэмжлэг хүссэн өргөдөл /гараар бичсэн байх/
  2. Оршин суугаа газрын тодорхойлолт /Багийн Засаг даргын тодорхойлолт/
  3. Төсөл
  4. Иргэний үнэмлэхний хуулбар
  5. Өрх толгойлсныг нотлох баримт /Гэрлэлтээ цуцлуулсан болон нас барсны гэрчилгээ/
  6. Хөгжлийн бэрхшээлтэйг нотлох баримт /Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний үнэмлэх, Хөдөлмөр магадлах комиссын шийдвэр/
Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: