ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН НОЁН СУМЫН 2019 ОНД ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР ХИЙГДСЭН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТЫН ТАЙЛАН

2020 оны 04 сарын 24