Өмнөговь аймгийн Ноён сумын боловсролыг дэмжих жилийн хүрээнд зохион байгуулах ажлын төлөвлөгөө

2020 оны 04 сарын 24