Өмнөговь аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж буй нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандан иргэдээс 2020 оны 01 дүгээр улирлын байдлаар ирүүлсэн өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн мэдээ

2020 оны 04 сарын 28