ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ТАНХИМЫН СУРГАЛТЫН ИРЦИЙН МЭДЭЭ 2021.03.01

2021 оны 03 сарын 02
1. Ерөнхий боловсролын 22 сургууль танхимын сургалтын үйл ажиллагааг хичээллүүлж эхэллээ.
Сургуулийн нийт 14218 сурагчаас 13164 буюу 92,5 хувь нь сургалтын үйл ажиллагаандаа хамрагдсан байна.
Үүнээс
• Аймгийн төвийн 6 сургуулийн нийт 6775 сурагч буюу 95,6 хувь хамрагдсан.
• Сумын төвийн 16 сургуулийн нийт 6389 сурагч буюу 89,5 хувь нь хамрагдсан.
• Отроор өвөлжөөд алслагдсан хөдөө орон нутагт байгаа 237 сурагч байна.
• Өөр аймаг, суманд отроор өвөлжиж байгаа өрхийн хүүхдээс тухайн амьдарч байгаа бүс нутгийнхаа сургуульд түр хугацаагаар сууж байгаа суралцагч 73 байна.
2. Сургуулийн өмнөх боловсролын 29 цэцэрлэгийн танхимын сургалтын үйл ажиллагааг хичээллүүлж эхэллээ.
Цэцэрлэгт хамрагдвал зохих 5152 хүүхдээс 3094 буюу 60 хувь нь хамрагдсан байна. Энэ нь бүлгээр хичээллэж байгаатай холбоотой байна.
Үүнээс:
• Аймгийн төвийн 10 цэцэрлэгийн нийт 2336 хүүхэд буюу 58,8 хувь хамрагдсан
• Сумын төвийн 19 цэцэрлэгийн нийт 2816 хүүхэд буюу 61,0 хувь нь хамрагдсан.
• Отроор өвөлжөөд алслагдсан хөдөө орон нутагт байгаа 245 хүүхэд байна.
• 5 настай хүүхдийн тоо байвал зохих 1665 үүнээс ирсэн 1375 хүүхэд буюу 72,4 хувь нь хамрагдсан байна.
Мэдээг нэгтгэж гаргасан БСУГ, Сургалт арга зүйн алба
 
Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: