АЙМАГ, СУМЫН ОРОН НУТГИЙН ХӨГЖЛИЙН САНГИЙН ХӨРӨНГӨӨР 2020 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ТӨСӨЛ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТАЙЛАН /2020 оны жилийн эцсийн байдлаар/

2021 оны 04 сарын 09