Гэрээ байгуулж, ажил гүйцэтгүүлэх тухай захирамжийг гаргахад АСЗҮТ мэдэгдэл

2021 оны 10 сарын 12