ХӨГЖЛИЙН БЭРХШЭЭЛТЭЙ ИРГЭДЭД ҮЙЛЧЛЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНД ХҮРТЭЭМЖИЙН ҮНЭЛГЭЭ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

2021 оны 11 сарын 22
Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ЁЛ холбоо, Бие даан амьдрах төв, Хараагүйчүүдийн холбоо, Гэр бүл, хүүхэд, залуучуудын хөгжлийн газар, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар хамтран хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төрийн бус байгууллагууд болон холбогдох төрийн байгууллагуудтай хамтран Даланзадгад сумын 35 төрийн болон аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хүртээмжийн үнэлгээг 2021 оны 11 сарын 16-19-ний өдөр зохион байгууллаа.
Үнэлгээнээс гарсан зөвлөмж, зөвлөгөөг нэгтгэн холбогдох байгууллагуудад хүргүүлэн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй орчныг бий болгох чиглэлээр хамтран ажиллана.
13 хүн болон "48 бэрх биш ээлтэи омноговь емноговь VR. 2024 35 байгууллагад хуртээмжийн унэлгээ хийлээ омнеговь аймгийн засаг даргын тамгын газар, хегжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн териин бус байгууллагууд болон холбогдох терийн байгууллагуудтай хамтран даланзадгад сумын 35 терийн болон аж ахуйн нэгж байгууллагуудад хегжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хуртээмжийн унэлгээг 2021 оны 11 сарын 16-19-ний едер зохион байгууллаа. #бидээлтэй #бэрхбишээлтэйомнеговь #ягчамшиг" гэсэн бичвэр гэх мэтийн зураг байж болно
 
Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: