ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

2022 оны 08 сарын 08

ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН

20 АЖЛЫН БАЙРЫГ НӨХӨХ ТУСГАЙ ШАЛГАЛТ ЗАРЛАГДЛАА. 

Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.1.2, 27.1.3 дахь заалт, “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 2.1, 2.3-т заасныг тус тус үндэслэн Төрийн жинхэнэ албаны гүйцэтгэх, туслах албан тушаалын буюу Дэс түшмэлийн 25, Туслах түшмэлийн 42, нийт 67 албан тушаалын сул орон тоог нөхөх сонгон шалгаруулалтын зарыг олон нийтэд мэдээлж байна.

Бүртгэл: 2022 оны 08 дугаар сарын 15ы өдрийн 09:00 цагаас 2022 оны 08 дугаар сарын 16-ны өдрийн 17:00 цаг хүртэл цахимаар явагдана.

(Баримт бичгийн үнэн зөв, бүрэн бүтэн байдлыг бүртгүүлэгч хариуцна.)

Цахимаар ирүүлэх баримт бичиг:

- Төрийн албан хаагчийн анкет; (шууд бөглөнө)

- Иргэний үнэмлэхийн хуулбар; (хуулбарыг хавсаргана)

- Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг (диплом) Хэрэв гадаад улсад их, дээд сургууль төгссөн бол боловсролын баримт бичгийн баталгаат орчуулгыг хавсаргах; (1 PDF файл болгож хавсаргана)

- Мэргэшүүлэх сургалтад хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичиг; (1 PDF файл болгож хавсаргана)

- Нийгмийн даатгалын дэвтэр /Хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн хуулбар эсхүл Цахим лавлагаа; (1 PDF файл болгож хавсаргана)

- “4 х 6”-гийн хэмжээний цээж зураг; (анкет хэсэгт татаж оруулна)

- Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний хувьд холбогдох баримт. (хуулбарыг хавсаргана)

- Төрийн албаны ерөнхий шалгалтын дүнгийн хуудас /e-mongolia–аас татан авах/; (хуулбарыг хавсаргана.)

- Төрийн албанд ажилласан жил тооцох, төрийн жинхэнэ албаны нөөцөд байгааг тогтоох зорилгоор албан тушаалд томилогдсон, чөлөөлөгдсөн тушаал, шийдвэрийн хуулбар; (1 PDF файл болгож хавсаргана)

- Төрийн жинхэнэ албаны тангараг өргөсөн “Тангаргийн хуудас” хуулбар; (хуулбарыг хавсаргана)

- Сүүлийн гурван жилийн төрийн албан хаагчийн үйл ажиллагааны үр дүн, мэргэшлийн түвшинг үнэлсэн илтгэх хуудас, төрийн жинхэнэ албан хаагчийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөний үнэлгээ; (1-3 PDF файл болгож хавсаргана)

- Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт /e-mongolia–аас татан авах/. (хуулбарыг хавсаргана)

Шалгалт:

Төрийн жинхэнэ албаны гүйцэтгэх (Дэс түшмэл) албан тушаалын сул орон тоог нөхөх тусгай шалгалт 2022 оны 08 дугаар сарын 25ы өдрийн 09:00 цагаас эхлэн хуваарийн дагуу Өмнөговь аймгийн ЗДТГ-ын Соёмбо танхимд зохион байгуулагдана. 

Зарын дэлгэрэнгүй мэдээллийг Төрийн албаны зөвлөлийн сонгон шалгаруулалт цэснээс авч болно.  https://hh.csc.gov.mn/?sector_id=02001046&offset=1&limit=20

  

ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН

СУЛ ОРОН ТООНЫ ЖАГСААЛТ

 

 д/д

Байгууллага

Дотоод нэгж

Ажлын байрны нэр

Албан тушаалын ангилал, зэрэглэл

Орон тоо

1

Өмнөговь аймгийн Хүнс хөдөө аж ахуйн газар

Мал үржлийн алба

Малын удам зүйн үнэлгээ, цөм сүрэг, үүлдэр, ашиг шимийн сайжруулалт, үржүүлэг технологийн ажил үйлчилгээ, итгэмжлэлийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл,

ТЗ – 5

1

2

Өмнөговь аймгийн Хөдөө аж ахуйн газар

Мал үржлийн алба

Малын генетик нөөцийн бүртгэл, мэдээллийн нэгдсэн сан, ялган тэмдэглэгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл,

ТЗ – 5

1

3

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

Нийгмийн бодлогын хэлтэс

Эрүүл мэндийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл,

ТЗ – 5

1

4

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

Нийгмийн бодлогын хэлтэс

Боловсролын бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл,

ТЗ – 5

1

5

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээний хэлтэс

Орон нутгийн бодлого, дотоод хяналт, мэдээлэл хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл,

ТЗ – 5

1

6

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс

Зам, тээврийн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл,

ТЗ – 5

1

7

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

Хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт, хөрөнгө оруулалтын хэлтэс

Эдийн засаг, төлөвлөлт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн

Дэс түшмэл,

ТЗ – 6

1

8

Өмнөговь аймгийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний газар

Захиргаа хяналтын хэлтэс

Цогтцэций сумын Хөдөлмөр эрхлэлт, халамжийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл,

ТЗ – 5

1

9

Өмнөговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар

Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтэс

Авто замын  хяналтын улсын байцаагч

Дэс түшмэл,

ТЗ – 6

1

10

Өмнөговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар

Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтэс

Харилцаа холбооны хяналтын улсын байцаагч

Дэс түшмэл,

ТЗ – 6

1

11

Өмнөговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар

Байгаль орчин, дэд бүтэц, хөдөлмөрийн хяналтын хэлтэс

Усан хангамж, ариутгах татуургын хяналтын улсын байцаагч

Дэс түшмэл,

ТЗ – 6

1

12

Өмнөговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар

Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнсний хяналтын хэлтэс

Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагч

Дэс түшмэл,

ТЗ – 6

1

13

Өмнөговь аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар

Эрүүл мэнд, боловсрол, хүнсний хяналтын хэлтэс

Эмчилгээний чанарын хяналтын улсын байцаагч

Дэс түшмэл,

ТЗ – 6

1

14

Өмнөговь аймгийн Санхүүгийн хяналт аудитын алба

Захиргаа

Дотоод аудитор

Дэс түшмэл,

ТЗ – 5

1

15

Өмнөговь аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар

Газрын удирдлагын хэлтэс

Баян-Овоо сумын газрын даамал

Дэс түшмэл,

ТЗ – 5

1

16

Өмнөговь аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар

Газрын удирдлагын хэлтэс

Номгон сумын газрын даамал

Дэс түшмэл,

ТЗ – 5

1

17

Өмнөговь аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар

Газрын удирдлагын хэлтэс

Манлай сумын газрын даамал

Дэс түшмэл,

ТЗ – 5

1

18

Өмнөговь аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар

Захиргаа

Мэдээллийн технологийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл,

ТЗ – 5

1

19

Өмнөговь аймгийн Газрын харилцаа барилга хот байгуулалтын газар

Барилга, хот байгуулалтын хэлтэс

Инженерийн дэд бүтцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн

Дэс түшмэл,

ТЗ – 5

1

20

Өмнөговь аймгийн Орон нутгийн өмчийн газар

Худалдан авах ажиллагааны алба

Худалдан авах ажиллагааны мэргэжилтэн /Ажил үйлчилгээ хариуцсан/

Дэс түшмэл,

ТЗ – 5

1

 Өмнөговь аймаг дахь салбар зөвлөл

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: