Аймгийн хэмжээнд улсын төсвийн хөрөнгө оруулалтаар 2022 онд хэрэгжиж байгаа төсөл, арга хэмжээний мэдээлэл / 2022 оны эхний хагас жилийн байдлаар /

2022 оны 08 сарын 23