АЙМГИЙН ХЭМЖЭЭНД ҮЙЛ АЖИЛЛАГАА ЯВУУЛЖ БУЙ СОГТУУРУУЛАХ УНДАА ХУДАЛДААЛАХ, ТҮҮГЭЭР ҮЙЛЧЛЭХ ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРӨЛТЭЙ ЦЭГҮҮДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ

2017 оны 10 сарын 30