ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨӨЦӨӨС НӨХӨХ ЗАР

2018 оны 04 сарын 25
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨӨЦӨӨС НӨХӨХ ЗАР

Нэг.Ерөнхий зүйл.

Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.5-д “Хуульд өөрөөр заагаагүй бол ажил олгогч төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тооны талаар нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй” гэсний дагуу тус аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын  сул орон тоог  нөөцөөс нөхөх захиалгыг нийтэд зарлаж байна.

Зарлагдаж буй сул орон тоонд Төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчид болон төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэлтэй, тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн Монгол Улсын иргэн  санал хүсэлтээ гаргаж болно.

Тус аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог Төрийн  албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйл, Төрийн албаны зөвлөлийн 2009 оны 99 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын дагуу нөхөх үйл ажиллагааг зохион байгуулна.

Аймаг дахь төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл зарын дагуу бүртгүүлсэн нөөцөд байгаа иргэнийг тухайн ажлын байрны тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангаж байна гэж үзсэн тохиолдолд  мэргэшлийн шалгалт өгсөн төрийн жинхэнэ албан тушаалын ангилал дотор төрийн жинхэнэ албан тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх болно..

 

Хоёр. БҮРТГЭЛИЙН ХУГАЦАА

Зарлагдсан төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд ажиллахыг хүссэн иргэд тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газар дээр 2018 оны 05  дугаар сарын  04 -ны өдөр   10.00-18.00 цагийн хооронд өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ.

Иргэд бүртгүүлэхдээ өөрийн боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар, тусгай шаардлагын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг үнэн зөв, товчилсон нэр, томьёо хэрэглэхгүй мэдээлэх шаардлагатай. Мөн холбоо барих утасны дугаар, гэрийн хаяг, е-майл хаяг зэргийг тодорхой дурдана.

 

Гурав. БҮРТГҮҮЛЭХ ИРГЭДЭД ТАВИХ ШААРДЛАГА

  1. Бүртгүүлэх иргэн Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn гэсэн цахим хаягт байгаа “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-тай танилцсан байна.
  2. Бүртгүүлэгч хуурамч баримт материал бүрдүүлэхгүй, худал мэдүүлэхгүй байх үүрэг хүлээнэ.
  3. Бүртгүүлэх иргэн дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.
  • Төрийн албан хаагчийн анкет (Төрийн албан хаагчийн анкетыг  маягт N1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх);
  • Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эхийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;
  • Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчлэх баримт бичгийн эх хувийг  хуулбарын хамт;
  • Иргэний үнэмлэхний эх, хуулбарын хамт;
  • “4 х 6”-гийн хэмжээний  цээж зураг 2  хувь;
  • Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал, хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг хуулбарын хамт

Жич: “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын 4.1-д зааснаар мэргэшлийн шалгалт өгч тэнцсэн иргэний нөөцийн бүртгэл 2 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.

 

Дөрөв. МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГАА.

 

  • Тус аймаг дахь нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд ажиллах хүсэлтэй иргэд тус аймгийн ЗДТГ-ын 70532871 дугаарын утсаар холбогдож лавлагаа авах авч болно

 

 Өмнөговь аймаг .    НӨӨЦӨӨС НӨХӨХ  АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА.

 

 

 

Ажлын байр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

 

Захиалга өгсөн газар

Нэг

жийн нэр

Нэр

Хариуцсан асуудал

Ангилал зэрэглэл

Орон тоо

Боловсрол

Мэргэжил

Мэр

гэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаард

-лага

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

ДЭС ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛАЛ

 

 

 

Мэргэж

-лийн

хяналтын газар

 Хилийн хорио цээр

Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч

Ажлын байрны тодорхой-лолтоор

ТЗ-6

2

Дээд бакалавр

Байгаль орчны

салбарын мэргэжил

-тэй байх

Бай

-галь орчин

Мэргэж

-лээрээ 1-с дээш жил ажилласан

байх

Баримт бичиг боловсруулах,

компьютерийн  өргөн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх

Харилцааны ур чадвартай байх

Хөндлөнгийн нөлөөнд үл автах , эргүүл шалгалт хийх , хууль зөрчигсөдтэй харьцах

 

 

Хилийн хорио цээр

Эрүүл ахуй  халдвар хамгааллын  хяналтын улсын байцаагч

 

 

Ажлын байрны тодорхой-лолтоор

ТЗ-6

1

Дээд

бакалавр

Эрүүл ахуйч , халдвар судлагч их эмч

 

Мэргэж

-лээрээ ажилласан , хяналт хийх дадлага туршлага

-тай байх

Баримт бичиг боловсруулах, компьютерийн  өргөн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх

Харилцааны ур чадвартай , гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй

Хөндлөнгийн нөлөөнд үл автах

Байгуул

-лага хувь хүний нууц хадгалах, харилцаа

-ны соёлтой , өндөр бүтээмж

-тэй ажиллах

 

 

Хилийн хорио цээр

Цөм болон  цацрагийн хяналтын улсын байцаагч

 

Ажлын байрны тодорхой-лолтоор

ТЗ-6

1

дээд

бакалавр

Цөмийн технило

-гич ,физикч

 

Мэргэжлээ

-рээ ажилласан туршлага

-тай байх

Баримт бичиг боловсруулах,

компьютерийн  өргөн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх

Харилцааны ур чадвартай байх

Хөндлөнгийн нөлөөнд үл автах

Байгууллага хувь хүний нууц хадгалах, харилцаа ны соёлтой , өндөр бүтээмж

 

 

 

Хилийн хорио цээр

Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч

 

Ажлын байрны тодорхой-лолтоор

ТЗ-6

1

Дээд

бакалавр

Малын их эмч

 

ХАА чиглэлээр болон мэргэж

-лээрээ ажиллаж байсан туршлага

-тай

Баримт бичиг боловсруулах, компьютерийн  өргөн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх

Харилцааны ур чадвартай байх

Хөндлөнгийн нөлөөнд үл автах

Байгууллага хувь хүний нууц хадгалах, харилцаа

-ны соёлтой , өндөр бүтээмж

-тэй ажиллах

 

 

Хөдөлмөр ,халам

-жийн үйлчилгээ

-ний

 газар

 

Хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хариуцсан мэргэжил

-тэн

 

Ажлын байрны тодорхой-лолтоор

ТЗ-5

1

Дээд бакалавр

Нийгмйин ажилтан эрх зүйч эдийн засагч

 

Мэргэжлээ

-рээ 3-с доошгүй жил ажилласан байх

Баримт бичиг боловсруулах, компьютерийн  өргөн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх

хяналт шинжилгээ, үнэлгээ хийх

Харилцааны ур чадвартай ,

 

 

 

 

Өрхийн мэдээл

-ийн сангийн  судалгаа хариуцсан мэргэжил

-тэн

 

Ажлын байрны тодорхой-лолтоор

ТЗ-5

1

Дээд бакалавр

Нягтлан бодогч, нийгмийн ажилтан  , эрх зүйч, программ хангам

-жийн инженер

 

Мэргэжлээ

-рээ 3-с доошгүй жил ажилласан байх

Баримт бичиг боловсруулах, компьютерийн  өргөн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх

Судалгаа мэдээлэл боловсруулах

 

Харилцааны ур чадвартай ,

 

                                

 

 

 

 

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: