ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНД ИРГЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР .

2018 оны 04 сарын 25
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНД ИРГЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР .

 Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго

Өмнөговь аймгийн  нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог анх орох иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж нөхөхөд төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго оршино.

Шалгалтанд бүртгүүлэх иргэд  “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”, “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-тай заавал танилцсан байна.

Хоёр. Мэргэшлийн шалгалтын бүртгэл, зардал

Зарлагдаж буй сул орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн  Өмнөговь  аймагт оршин суугчийн бүртгэлтэй  / Төрийн албаны зөвлөлөөс өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу  / иргэндийг бүртгэнэ.

Захиалгын дагуу зарласан төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтад орохыг хүссэн иргэдийг Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт 2018 оны 05  дугаар сарын 16.17    - ны өдөр  09:00-12:30, 14:00-17:00 цагийн хооронд бүртгэнэ..

Шалгалтад бүртгүүлсэн иргэдэд зориулсан шалгалтын дэг журам, зохион байгуулалт, суудлын хуваарь, цахим шалгалтын зарчим ,цагийн хуваарь зэрэг сэдвээр  2018  оны 05  дугаар сарын 17 -ны 18.00 цагт тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын “Соёмбо” танхимд семинар  зааварчилга өгнө.

Гурав.Бүртгүүлэх иргэн дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

 1. Төрийн албан хаагчийн анкет (Төрийн албан хаагчийн анкетыг маягт №1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх);
 2. Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом /-ийн эхийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;
 3. Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичгийн эх хувийг хуулбарын хамт;
 4. Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;
 5. “4 х 6”-гийн хэмжээний цээж зураг 2 хувь;
 6. Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал, хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг хуулбарын хамт
 7. Шалгалтын үйлчилгээний төлбөр 6000 төгрөгийг ”Төрийн сан банк” 110051416 тоот дансанд тушаасан баримт авч ирэх
 8. Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх  / 1990 оны 05 сарын 09 өдрөөс хойш төрсөн  иргэд  Цэргийн алба хаасан тухай тэмдэглэгээ хийлгэсэн байх шаардлагатай /

 

 

 Дөрөв. Шалгалтын хуваарь  

            2018  оны 05   дугаар сарын   18 -ны өдөр шалгалтыг дараахь  байдлаар зохион байгуулна.

 1. Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт /Цахимаар авна/
 2. Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт /Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө, мөн цахимаар авна
 3. Мэдлэг, хандлага, зан үйлийг тодорхойлох шалгалт /Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө, ярилцлага хийнэ/

    Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэд Иргэний үнэмлэхтэйгээ ирнэ. Гар утас, ном, гарын авлага зэрэг эд зүйлс авч орох зэргээр шалгалтын журам зөрчихгүй байх .

  Тав. Мэдээлэл лавлагаа

    Мэргэшлийн шалгалттай холбоотой асуудлаар тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын    70532871 дугаарын утсаар   мэдээлэл авч болно .

 

            ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ 

АЖЛЫН БАЙРАНД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА     2018 -04 -11

 

 

 

 

 

 

 

 

Ажлын байр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

 

Захиалга өгсөн газар

Нэг

жийн нэр

Нэр

Хариуцсан асуудал

Ангилал зэрэглэл

Орон тоо

Боловсрол

Мэргэ-

жил

Мэр-

гэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаард

-лага

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

ДЭС ТҮШМЭЛИЙНАНГИЛАЛ

 

1

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

ХОХБТ-ийн хэлтэс

Зам,тээвэр, барилга ,нийтийн аж ахуйн бодлого хариуцсан мэргэжилтэн

Ажлын байрны тодорхой -лолтоор

ТЗ-5

1

Дээд бакалавр

Барилгын инженер

 Мэргэжлээрээ ажилласан  дадлага туршлагатай байх

Мэргэжлийн ур чадвар сайтай байх

Манлайлах, удирдан зохион байгуулах ,бодлого,бичиг баримт боловсруулах .

 

 

 

2

Газрын харилцаа барилга хот байгуулал -тын газар

 

Мэдээллийн сан ,Техник программ хангамж хариуцсан мэргэжилтэн

Ажлын байрны тодорхой -лолтоор

ТЗ-5

1

Дээд бакалавр

Мэдээлэл зүйн инженер

Мэргэжлээрээ 2-с доошгүй жил ажилласан байх

Мэргэжлээрээ 2-с доошгүй жил ажилласан байх

Компьютерийн хэрэглээний болон газар зүйн  мэдээллийн системийн программ хангамж эзэмшсэн байх

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

Боловсрол соёл урлагын газар

 

Ахлах мэргэжилтэн

Ажлын байрны тодорхой

-лолтоор

ТЗ-6

1

Дээд бака

лавр

багш

Сургалт судалгаа хийх ,арга зүйн зөвлөгөө өгөх

Боловс -ролын салбарт  сүүлийн 5 жил тасралтгүй ажилласан байх

Бичиг баримт боловсруулах компьютерийн  программ хангамж ашиглах

Боловсролыг  шинэчлэх сэтгэхүйтэй байх

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих

 

4

 

 

Статистик хяналт-шинжилгээ,

үнэлгээ мэдээлэл зүйн  боловсрол хариусан мэргэжилтэн

Ажлын байрны тодорхой

-лолтоор

ТЗ-6

1

Дээд

Бака

лавр

Математик , мэдээлэл зүйн багш

 Мэргэжлээ

-рээ ажилласан туршлагатай ,магистрын зэрэгтэй бол давуу тал болно

Боловсролын салбарт сүүлийн 5  жил тасралтгүй ажилласан байх

Сургалт судалгаа хийх, төлөвлөх, статистик тайлан мэдээ гаргах,арга зүйн зөвлөгөө өгч хамтран ажиллах чадвартай байх.

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих

 

5

 

 

Төсвийн мэргэжилтэн

Ажлын байрны тодорхой

-лолтоор

ТЗ-6

1

Дээд

Бакалавр

Нягтлан бодогч

Мэргэжлээ

-рээ ажилласан туршлагатай ,магистрын зэрэгтэй бол давуу тал болно

Мэргэжлээ

-рээ 5 –с дээш

 жил ажилласан байх

Бичиг баримт боловсруулах санхүүгийн   программ хангамж ашиглах

Боловсролыг  шинэчлэх сэтгэхүйтэй байх

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих

 

6

Нийгмийн даатгалын хэлтэс

 

Магадлагч их эмч 

Ажлын байрны тодорхой -лолтоор

ТЗ-5

1

Дээд бака

лавр

Хүний  их эмч 

Дотрын өвчний чиглэлээр мэргэшсэн байх .

Мэргэжлээ

рээ 3-с доошгүй жил ажилласан  дадлага туршлага

-тай байх

 

Манлайлах, удирдан зохион байгуулах ,олон нийттэй харилцах ур чадвар эзэмшсэн  эелдэг зөв харьцаатай

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахиж ажиллах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ТУСЛАХ ТҮШМЭЛИЙН АНГИЛАЛ

 

1

Номгон сумын Засаг даргын Тамгын газар

 

Байгаль орчин, уул уурхайн бодлогын мэргэжилтэн

Ажлын байрны тодорхой -лолтоор

ТЗ-3

1

Дээд

Байгаль орчны салбарын мэргэжил

 

 

 

 

 

2

 

Статистик төрийн сангийн мэргэжилтэн

Ажлын байрны тодорхой -лолтоор

 

 ТЗ-3

1

Дээд

Нягтлан бодогч

Мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай байх

 

 

 

 

3

Баяндалай сумын Засаг даргын Тамгын газар

 

Малын эрүүл мэнд хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн

Ажлын байрны тодорхой -лолтоор

ТЗ-3

1

дээд

Малын их эмч

 

 

 

 

 

4

 

 

Бэлчээр газар тариалан ,хоршоо жижиг дунд үйлдвэрлэл үйлчилгээ хариуцсан мэргэжилтэн

Ажлын байрны тодорхой -лолтоор

ТЗ-3

1

дээд

Аграномч,

Эдийн засагч

 

 

 

 

 

5

Сэврэй сумын засаг даргын Тамгын газар

 

Малын эрүүл мэнд хүнсний аюулгүй байдал хариуцсан мэргэжилтэн

Ажлын байрны тодорхой -лолтоор

ТЗ-3

1

дээд

Малын их эмч

 

 

 

 

 

6

Ханбогд сумын Засаг даргын Тамгын газар

Сан-

хүүгийн алба

Статистик төрийн сангийн мэргэжил

-тэн

Ажлын байрны тодорхой

-лолтоор

ТЗ-3

1

Дээд баклавр

Нягтлан бодогч ,эдийн засагч

Мэргэжлээ

-рээ ажилласан туршлагатай байх .

Төрийн албанд   ажилласан туршлага

-тай байх

Санхүүгийн программ дээр ажиллах,

хариуцлага хүлээх

Сургалт судалгаа хийх, төлөвлөх, статистик тайлан мэдээ гаргах,арга зүйн зөвлөгөө өгч хамтран ажиллах

 

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих ажлын шаардлагаар илүү цагаар  ажиллах,

 

 

 

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ.

 

 

 

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: