ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨӨЦӨӨС НӨХӨХ ЗАР.

2018 оны 10 сарын 02

Нэг.Ерөнхий зүйл.

Төрийн албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйлийн 17.5-д “Хуульд өөрөөр заагаагүй бол ажил олгогч төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тооны талаар нийтэд мэдээлэх үүрэгтэй” гэсний дагуу тус аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын  сул орон тоог  нөөцөөс нөхөх захиалгыг нийтэд зарлаж байна.

Зарлагдаж буй сул орон тоонд Төрийн холбогдох бусад байгууллагад ажиллаж байгаа төрийн жинхэнэ албан хаагчид болон төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцөд бүртгэлтэй, тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн Монгол Улсын иргэн  санал хүсэлтээ гаргаж болно.

Тус аймгийн нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог Төрийн  албаны тухай хуулийн 17 дугаар зүйл, Төрийн албаны зөвлөлийн 2009 оны 99 дүгээр тогтоолоор баталсан “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын дагуу нөхөх үйл ажиллагааг зохион байгуулна.

Аймаг дахь төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөл зарын дагуу бүртгүүлсэн нөөцөд байгаа иргэнийг тухайн ажлын байрны тодорхойлолтод заасан шаардлагыг хангаж байна гэж үзсэн тохиолдолд  мэргэшлийн шалгалт өгсөн төрийн жинхэнэ албан тушаалын ангилал дотор төрийн жинхэнэ албан тушаалд томилуулахаар нэр дэвшүүлэх болно..

 

Хоёр. БҮРТГЭЛИЙН ХУГАЦАА

Зарлагдсан төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд ажиллахыг хүссэн иргэд тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газар дээр 2018 оны 10  дугаар сарын  05-10 -ны өдрүүдэд    10.00-17.00 цагийн хооронд өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ.

Иргэд бүртгүүлэхдээ өөрийн боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар, тусгай шаардлагын талаар дэлгэрэнгүй мэдээллийг үнэн зөв, товчилсон нэр, томьёо хэрэглэхгүй мэдээлэх шаардлагатай. Мөн холбоо барих утасны дугаар, гэрийн хаяг, е-майл хаяг зэргийг тодорхой дурдана.

Гурав. БҮРТГҮҮЛЭХ ИРГЭДЭД ТАВИХ ШААРДЛАГА

1.     Бүртгүүлэх иргэн Төрийн албаны зөвлөлийн www.csc.gov.mn  гэсэн цахим хаягт байгаа “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-тай танилцсан байна.

2.     Бүртгүүлэгч хуурамч баримт материал бүрдүүлэхгүй, худал мэдүүлэхгүй байх үүрэг хүлээнэ.

3.     Бүртгүүлэх иргэн дараахь бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

·         Төрийн албан хаагчийн анкет  (Төрийн албан хаагчийн анкетыг  маягт N1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх);

·         Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эхийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;

·         Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчлэх баримт бичгийн  эх хувийг  хуулбарын хамт;

·         Иргэний үнэмлэхний эх, хуулбарын хамт;

·         “4 х 6”-гийн  хэмжээний  цээж зураг 2  хувь;

·         Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал, хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг  хуулбарын хамт

Жич: “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-ын 4.1-д зааснаар мэргэшлийн шалгалт өгч тэнцсэн иргэний нөөцийн бүртгэл 2 жилийн хугацаанд хүчинтэй байна.

Дөрөв. МЭДЭЭЛЭЛ ЛАВЛАГАА

·          Тус аймаг дахь нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын ажлын байрны сул орон тоонд ажиллах хүсэлтэй иргэд тус аймгийн ЗДТГ-ын 70532871 дугаарын утсаар холбогдож лавлагаа авах авч  болно

                                         НӨӨЦӨӨС НӨХӨХ  АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА.

 

Ажлын байр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

 

Захиалга өгсөн газар

Нэг

жийн нэр

Нэр

Хариуцсан асуудал

Ангилал зэрэглэл

Орон тоо

Боловсрол

Мэргэжил

Мэр

гэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаард

-лага

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

ДЭС ТҮШМЭЛ

 

1

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

 

 

 

 

Нийгмийн бодлогын хэлтэс

Соёл спортын бодлогын мэргэжил-тэн

Ажлын байрны тодорхой

-лолтоор

ТЗ-5

1

Дээд бакалавр ба түүнээс дэш

Соёл урлаг спортын чиглэлийн багш менежер, соёл судлаач

Соёл урлаг,

спортын чиглэлээр мэргэшсэн байх

Соёл урлаг ,спортын салбарт ажилласан

Манлайлах удирдан зохион байгуулах,багаар ажиллах шинийг санаачлах, бодлого боловсруулах , харьцааны өндөр соёлтой, үүрэг хариуцлага хүлээх чадвартай байх

Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх

 

2

Санхүү

-гийн хяналт , аудитын алба

 

Дотоод

аудитор

Төсвийн байгуул

лага, төрийн болон орон нутгийн өмчит ААН байгуул

лагын  санхүүгийн үйл ажилла

гаанд  дотоод аудит хийх

ТЗ-5

2

Дээд бакалавр

Нягтлан бодогч

Мэргэж

-лээрээ  5 ба дээш  жил ажилла

-сан

 байх

Мэргэж

-лээрээ  5 ба дээш  жил ажилласан байх

Төрийн албан хаагчин ёс зүйн хэм хэмжээг сахих ,  ашиг сонирхлын зөрчилд автахгүй байх

Харьцааны өндөр соёлтой , багаар ажилладаг  байх ,ажлын ачаалал дааж илүү цагаар ажиллах,

Компьютерийн өргөн хэрэглээний  программ бүрэн эзэмшсэн байх

Зөв бичгийн дүрэм ,найруулга зүйн алдаагүй бичдэг .Албан хэрэг хөтлөлтийн  ур чадвар эзэмшсэн байх

Мэргэшсэн нягтлан бодогч

байх

 

3

 

 

 

 

Боловс

рол соёл урлагын газар

 

 

 

 

Сургуу

лийн өмнөх боловс

рол хариусан мэргэ

жилтэн

 

 

Ажлын байрны тодорхой

-лолтоор

 

 

 

 

 

 

ТЗ-5

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Дээд бакалавр

 

 

 

Сургуу

-лийн өмнөх боловс

-ролын багш

 

 

 

Боловс

ролын менеж

мент боловс -ролын  удирд -лагын  чиглэлээр мэргэш

сэн байх

 

 

 

Боловс-

ролын салбарт мэргэж

-лээрээ сүүлийн 5 –с дээш жил ажилла-

сан байх

Хөгжлийн хөтөлбөр ,стратеги боловсруулах , үйл ажиллагааны төлөвлөлт хийх , ёс суртхуун харилцааны соёлтой,  манлайлах, удирдан зохион байгуулах , багаар ажиллахур чадвартай , боловсролыг шинэчлэх сэтгэхүйтэй

Түгээмэл гадаад хэлээр мэдээлэл боловсруулах ,харилцах мэдээлэл боловс

-руулах, судалгаа шинжилгээ хийх  Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих

 

4

Газрын харил

цаа барилга

хот байгуу

лалтын газар

Газрын удирдлагын хэлтэс

Газрын даамал

/Баян

далай,

 Баян-Овоо, Манлай сум

 

 

Ажлын байрны тодорхой

-лолтоор

 

 

 

 

 

 

ТЗ-5

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Дээд бакалавр

Газар зохион байгуу

-лагч инженер,

Газар зохион байгуулалтын төлөв

лөлт,

зураг  төслөөр мэргэш

-сэн байх

Лэнд менежер программ эзэмшсэн байх

Мэргэж

-лээрээ ажиллаж дадлагажсан байх

Журам аргачлал боловсруулах, ,мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх ,дүгнэлт гаргах ,удирдан зохион байгуулах Компьютерийн өргөн хэрэглээний  болон  газар зүйн мэдээллийн  системийн программ хангамж эзэмшсэн байх

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, нууц хадгалах ,шаардлага

тай үед  илүү цагаар ажиллах

 

5

Гэр бүл  хүүхэд залуучуудын хөгжлийн газар

Залуучуудын хөгжлийн алба

Албаны дарга

Ажлын байрны тодорхой

-лолтоор

ТЗ-6

1

Дээд бакалавр

Төрийн болон бизне

-сийн  удирд

-лага нийгмийн ажилтан

Нийгмийн ажлын чиглэлээр мэргэш

-сэн

Хүүхэд залуучуу

-дын хөгжлийн чиглэлээр ажилла

-даг байгуул

-лагад

3 –с доошгүй жил  ажил

ласан

Удирдан зохион байгуулах 

Хүнтэй харьцах Багаар ажиллах ур чадвар сайтай

 

Мэдээлэл технилогийн  мэдлэгтэй, компью

терийн хэрэглээний программ ашиглах ёс зүйн хэм хэмжээг сахих

 

6

 

Гэр бүл хүүхдийн хөгжил хамгааллын алба

Хүүх

дийн хөгжил оролцоо

-ны мэргэ

жилтэн

Ажлын байрны тодорхой

-лолтоор

ТЗ-5

1

Дээд бакалавр

Нийгмийн ажилтан, Багш

 

Хүүхдийн  чиглэлээражилла

-даг байгуул

лагад 3 –с доошгүй жил  ажил

-ласан

Удирдан зохион байгуулах 

Хүнтэй харьцах Багаар ажиллах ур чадвар сайтай

 

Мэдээлэл технилогийн  мэдлэгтэй, компью

-терийн хэрэглээний программ ашиглах ёс зүйн хэм хэмжээг сахих

 

7

Мэргэжлийн хянал

-тын газар

 

Авто тээврийн хянал

-тын улсын байцаагч

Ажлын байрны тодорхой

-лолтоор

ТЗ-6

1

Дээд бакалавр

Авто инженер, авто механик, инженер эдийн засагч

 

Мэргэж

лээрээ 3-с дээш жил ажилла

-сан байх,

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

Эрүүл мэндийн газар

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хэлтэс

Цус цусан бүтээгдэ

-хүүн чанар аюулгүй байдал , эмнэл

-гийн  халдвар хамгаал

лын асуудал хариуц

-сан мэргэ

-жилтэн

 

 

Ажлын байрны тодорхой

-лолтоор

 

 

 

 

 

ТЗ-5

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Дээд бакалавр

 

 

 

 

Хүний их эмч болон эрүүл ахуйч их эмч

 

 

 

 

Мэргэж

-ээрээ ажилла

-сан туршлага

 

 

Эрүүл мэндийн салбар байгуул

-лагад 3 ба дээш жил ажилла

-сан

 

 

 

Хариуцсан ажлын хүрээнд судалгаа шинжилгээ хийх ,дүгнэлт гаргах ,удирдан зохион байгуулах

Халдвар судлал тархвар судлалын чиглэлээр 3 ба дээш жил ажилласан байх, мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл

-тэй байх

 

9

Эмнэл

-гийн тусламж үйлчил

-гээний чанар  хариуц

-сан мэргэ

-жилтэн

Ажлын байрны тодорхой

-лолтоор

ТЗ-5

1

Дээд бакалавр

Хүний их эмч

Мэргэж

-ээрээ ажилла

-сан туршлага

Эрүүл мэндийн салбар байгуул

-лагад 3 ба дээш жил ажил

-ласан

Удирдлага манлайлалын чиглэлээр суралцсан ,өндөр ур чадвартай ,ёс зүйн харилцаа хандлага сайтай 

Удирдлагын академид суралцаж хяналт үнэлгээ  хийх арга барилыг эзэмшсэн байх

 

10

 

Хүүх

дийн эрүүл мэндийн асуудал хариуц

сан мэргэ-

жилтэн

 

 

 

 

Ажлын байрны тодорхой

-лолтоор

ТЗ-5

1

Дээд бакалавр

Хүний их эмч

Мэргэж

-ээрээ ажилла

-сан туршлага

Эрүүл мэндийн салбар байгуул

-лагад 3 ба дээш жил ажил

ласан

Хариуцсан ажлын хүрээнд судалгаа шинжилгээ хийх ,дүгнэлт гаргах ,удирдан зохион байгуулах

Хүүхдийн эмчийн  мэргэжил эзэмших болон  мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан байх

 

11

Нийгмийн эрүүл мэн мэндийн төв

Анхан шатны эрүүл мэнд хөтөлбөр страте

-гийн  хэрэг

-жилт хариуц

-сан мэргэ-

жилтэн

Ажлын байрны тодорхой

-лолтоор

ТЗ-5

1

Дээд бакалавр

Хүний их эмч болон НЭМ-ийн ажилтан ,эрүүл ахуйч их эмч

 

 

 

Мэргэж

-лээрээ ажилла

-сан туршлага

Эрүүл мэндийн салбар байгуул

-лагад 5  ба дээш жил ажилла

-сан

Удирдлага манлайлалын чиглэлээр суралцсан ,өндөр ур чадвартай ,ёс зүйн харилцаа хандлага сайтай 

НЭМ-ийн чиглэлээр  мэргэжил эзэмших болон дээшлүүлэх  сургалтанд хамргадсан

 

12

Эрүүл мэндийн сургалт суртал

чилгаа мэдэлэл хариуц

-сан мэргэ

жилтэн

Ажлын байрны

 

тодорхой

-лолтоор

ТЗ-5

1

Дээд бакалавр

Хүний их эмч болон НЭМ-ийн ажилтан ,эрүүл ахуйч их эмч

 

 

Эрүүл мэндийн боловсрол олгох НЭМ-ийн удирдлага зохион байгуулалтын  сургалтад хамрагдсан

Эрүүл мэндийн салбарт тогтвортой ажиллах

 

13

Хоол тэжээл хүнсний  аюулгүй байдал хариуц

сан мэргэ-

жилтэн

Ажлын байрны тодорхойлолтоор

ТЗ-5

1

Дээд бакалавр

Хүний их эмч болон ШУТИС-ийг  хоол зүй тэжээхүйн ухаан , хүнс судлалын чиглэлээр төгссөн

Мэргэж -лээрээ ажилла

-сан

туршлага

Хоол зүйн чиглэлээр 3 ба дээш жил ажилла

-сан

Хариуцсан ажлын хүрээнд судалгаа шинжилгээ хийх ,дүгнэлт гаргах ,удирдан зохион байгуулах

Эмчилгээний хоол тэжээлийн мэргэшлийн чиглэлээр суралцсан байх

 

14

 

Говийн бага дархан цаазат газрын хамгаа

-лалтын захиргаа

 

Аялал жуулч

-лал мэдээ

-лэл суртал

чилгаа хариуц

-сан мэргэ

жилтэн

Ажлын байрны тодорхой

-лолтоор

ТЗ-5

1

Дээд бакалавр

Байгаль орчин ,аялал жуулчлал

Мэргэжлээрээ 1 –с доошгүйй жил ажилла

-сан

Төрийн албанд

 3 –с доошгүй жил ажилла

-сан байх

Манлайлах

,багаар ажиллах Мэргэжлийн англи хэлтэй, компьютерийн хэрэглээний программ ашиглах ,ёс зүйн хэм хэмжээ сахих

Хөдөө явах, илүү цагар ажиллах боломжтой

 
                           

 

 

ТУСЛАХ ТҮШМЭЛ .

1

Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар

 

Байгаль хамгаа

-лагч

 / Хүрмэн

Ханхонгор

,Баян

-далай ,Булган

 Гурван тэс сум /

Ажлын байрны тодорхой

-лолтоор

ТЗ-2

5

Дээд

Байгаль хамгаалагч ,экологич,

биологич

 

 

 

 

2

Говийн бага дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргаа

 

Байгаль хамгаа

лагч

/ Номгон, Ханбогд

 сум /

Ажлын байрны тодорхой

-лолтоор

ТЗ-2

3

Дээд

Байгаль хамгаалагч ,экологич,

Эрх зүйч

 

 

 

Улсад 1 –с доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх

3

Ханбогд сумын засаг даргын Тамгын газар

 

Нийгмийн асуудал дотоод ажил хариуцсан мэргэжил

-тэн

Ажлын байрны тодорхой -лолтоор

ТЗ-3

1

Дээд

 бакалавр

 

Нийгмийн асуудал, олон нийтийн  салбарын  чиглэлийн  мэргэжил

тэй байх / багш , эмч гм /

 

 

 

Албан бичиг боловсруу

-лах

4

Хүрмэн  сумын засаг даргын Тамгын газар

 

Нийгмийн асуудал дотоод ажил хариуцсан мэргэжил

-тэн

Ажлын байрны тодорхой -лолтоор

ТЗ-3

1

Дээд

 бакалавр

 

Нийгмийн ажилтан ,  нийгмийн салбарын бусад мэргэжил

 

 

 

 

5

 

 

Мал аж ахуйн үржил бүртгэл хариуцсан мэргэжил

-тэн

Ажлын байрны тодорхой

-лолтоор

ТЗ-3

1

Бакалавр

Мал зүйч ХАА-н мэргэжил

-тэн

 

 

 

 

6

Цогт-Овоо сумын засаг даргын Тамгын газар

 

Нийгмийн асуудал дотоод ажил хариуцсан мэргэжил

-тэн

Ажлын байрны тодорхой -лолтоор

ТЗ-3

1

Дээд

 бакалавр

Нийгмийн салбарын мэргэжил

-тэй байх

 

 

 

 

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ.

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: