Аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх 2018 оны Үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт /Эхний хагас жилийн байдлаар/

2018 оны 10 сарын 26