ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

2018 оны 11 сарын 27
ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ УДИРДАХ АЛБАН ТУШААЛД ТОМИЛОГДОХ АЖИЛТНЫ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 60 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам”-ын 3 дугаар зүйлийг үндэслэн Өмнөговь аймгийн  Баяндалай сумын Соёлын төвийн эрхлэгч, Номгон сумын Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч ,Цогт-Овоо Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны дарга  бөгөөд ерөнхий нягтлан бодогчийн      албан тушаалд томилогдох ажилтны сонгон шалгаруулалтыг нийтэд зарлаж байна.

                               Нэг. Сонгон шалгаруулалтын зорилго

               Өмнөговь аймгийн  Баяндалай сумын Соёлын төвийн эрхлэгч,Номгон сумын Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч ,Цогт-Овоо Засаг даргын Тамгын газрын Санхүүгийн албаны дарга  бөгөөд ерөнхий нягтлан бодогчийн   албан тушаалын  сул орон тоог сонирхогч иргэдээс тус тус өрсөлдүүлэн шалгаруулж  нөхөхөд  оршино.

 • Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 60 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн үйлчилгээний албаны удирдах албан тушаалд томилогдох ажилтныг сонгон шалгаруулах журам, заавар”-ыг Төрийн албаны зөвлөлийн csc.gov.mn гэсэн цахим хуудсанд тавьсан бөгөөд бүртгүүлэх иргэд энэхүү журам, заавартай заавал танилцсан байна.

                               Хоёр. Сонгон шалгаруулалтын бүртгэл  

 • Зарлагдаж буй сул орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан, энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн иргэнийг  бүртгэнэ.

Төрийн албаны тухай хуулийн 10 дугаар зүйлд зааснаар тухайн зарлагдсан сул ажлын байранд тавигдсан 4 ерөнхий шаардлага (БОЛОВСРОЛ, МЭРГЭЖИЛ, МЭРГЭШИЛ, ТУРШЛАГА)-ыг бүгдийг нь хангасан иргэн л бүртгүүлэх боломжтой бөгөөд энэ нь тухайн иргэн “Баримт бичгийн шалгалт”-д “Тэнцсэн” гэсэн үнэлгээ авч байна гэсэн үг юм. Тухайлбал:

 

 • Боловсролын шаардлага”: Бакалаврын боловсролын зэргийн шаардлага тавигдсан ажлын байранд бакалаврын дээд боловсролын зэрэгтэй иргэн бүртгүүлэх боломжтой.
 • Мэргэжлийн шаардлага”: Их, дээд сургуульд суралцан эзэмшсэн үндсэн мэргэжлийг ойлгоно. Үүнд: Их эмч, нягтлан бодогч гэх мэт. /Их, дээд сургууль төгссөн диплом дээрх эзэмшсэн мэргэжлийн нэр нотолгоо болно/
 • Мэргэшлийн шаардлага”: Их, дээд сургуульд суралцан төгсөж, бакалаврын дээд боловсрол, тодорхой мэргэжил эзэмшсэний дараа үндсэн мэргэжлээрээ болон өөр чиглэлээр мэргэшүүлэх, мэргэжил дээшлүүлэх сургалтад хамрагдсан, үүний дотор тодорхой хугацаанд тухайн зарлагдсан чиглэлээр курст суралцсанаас эхлээд магистр, докторын зэрэг хамгаалсан гэх мэт сургалт, дадлагажилтад ямар нэг хэлбэрээр хамрагдсан байхыг ойлгоно. /Энэ тухай холбогдох диплом, гэрчилгээ/сертификат нотолгоо болно/
 • Туршлагын шаардлага”: “Мэргэжлээрээ ажилласан байх” гэснийг тухайн мэргэжлээрээ улсын болон хувийн хэвшилд ажилласныг ойлгоно. Ажилласан жилийг Иргэний хуулийн 71 дүгээр зүйлд заасан хугацаа тооцох журмын дагуу хоногоор тооцдог. Жишээ нь, мэргэжлээрээ 1-ээс доошгүй жил ажилласан байх шаардлага тавигдсан байна гэвэл яг хоногоороо тооцоход 365 хоног гүйцсэн байх ёстой гэсэн үг. /Энэ хугацааг тооцохдоо Нийгмийн даатгалын дэвтрийн “Ажилд орсон, шилжсэн, чөлөөлсөн” гэсэн хүснэгтэд бичигдсэн ажилласан хугацааг баримтална/.

 

Хэрэв тухайн зарлагдсан сул ажлын байранд тавигдсан 4 ерөнхий шаардлага (боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага)-ыг бүрэн хангаагүй иргэнийг бүртгэвэл, энэ нь Төрийн албаны тухай хуулийг зөрчсөн, ёс зүйгүй үйлдэл болох тул бүртгэл явуулж байгаа ажлын хэсэг ийм иргэнийг бүртгэх боломжгүй гэдгийг урьдчилан анхааруулж байна.

 

 • Сонгон шалгаруулалтанд өрсөлдөх иргэдийг Өмнөговь аймгийн Төрийн албаны салбар зөвлөл 2018  оны  12 дугаар сарын 17 -ны өдрийн 09.00-12.30, 13.30-17.00 цагийн хооронд хүлээн авна.

 

Гурав. Сонгон шалгаруулалтад орохыг хүссэн иргэн дор дурдсан материалыг бүрдүүлэн өөрийн биеэр ирж бүртгүүлнэ. Үүнд:

 

 • Төрийн албан хаагчийн анкет (маягт № 1);
 • Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом/-ийн эх хувийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт; /Гадаадад их, дээд сургууль төгссөн  бол баталгаат орчуулгын газраар Монгол хэл дээр  хөрвүүлсэн байх/
 • Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсан бол гэрчлэх баримт бичгийн эх хувийг  хуулбарын хамт;
 • Монгол Улсын иргэний үнэмлэхний эх хувийг хуулбарын хамт;
 • Ажилласан жилийг тооцох Хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтрийн эхний нүүр хуудсыг хөдөлмөрийн үйл ажиллагааны хөдөлгөөнийг баталгаажуулсан бусад хуудасны хуулбар, эх хувийн хамт /ажилласан жилийг тооцох тул хөдөлмөрийн үйл ажиллагаагаа хөдөлмөрийн болон нийгмийн даатгалын дэвтэрт бичигдсэн он, сар, өдрөөр нь нарийвчлан бичиж бэлтгэж ирэх/,
 • Ажил байдлын тодорхойлолт;
 • 4х3-ийн хэмжээтэй 2 хувь цээж зураг/1 ш нь анкет дээр наагдсан байх/;
 • Тухайн албан тушаалд томилогдох хүсэлт, өөрийн мэдлэг, ур чадвараа илэрхийлсэн өргөдөл;
 • Сонгон шалгаруулалт зарласан албан тушаалд хамаарах байгууллагыг хөгжүүлэх хөтөлбөр, төсөл /Битүүмжилсэн байна/;

 

Дээрх баримт бичгийг дутуу бүрдүүлсэн иргэнийг бүртгэхгүй.

 

 

Дөрөв. Сонгон шалгаруулалтын хуваарь, хугацаа

 

 • Сонгон шалгаруулалтын комисс болон ажлын хэсэг зарлагдсан ажлын байранд бүртгүүлэхээр хүссэн иргэдийн материалыг тухайн ажлын байранд тавигдсан шаардлагыг хангасан эсэхэд нэг бүрчлэн тулган шалгаж, уг ажлын байранд тавигдсан шаардлага хангаагүй иргэний материалыг буцаана.

 

 • 2018 оны 12 дүгээр сарын 18 -ны өдрийн 09.00 цагт сонгон шалгаруулалт эхлэх бөгөөд доорхи байдлаар зохион байгуулна. 

 

 1. Удирдах ур чадварын түвшингийн шалгалт /Хууль эрх зүйн чиглэлийн сорилын 60 хувьд нь зөв хариулж, босго оноог хангасан иргэн дараагийн шалгалт /Мэдээллийн технологийн мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт болон Бичгийн шалгалт/-ад орно/
 2. Ярилцлагын шалгалт /Хөтөлбөр, төслийн танилцуулга хийх, мэдлэг, ур чадвараа нэмэлтээр илэрхийлсэн тухайн албан тушаалд томилогдох хүсэлт, чадавхийн талаарх өргөдлийн агуулга/

 

 • Төрийн албаны удирдах ажилтны сонгон шалгаруулалтанд орох иргэн Иргэний үнэмлэхтэйгээ ирнэ.

 

Тав. Ажлын байранд тавигдсан шаардлага

Сонгон шалгаруулалтад орох иргэн нь Төрийн албаны тухай хуулийн 10.1-д заасан ерөнхий шаардлага болон томилох эрх бүхий байгууллага, албан тушаалтны баталсан ажлын байранд тавигдах дараах шаардлагыг хангасан байна:

 

 1. Баяндалай сумын Соёлын төвийн эрхлэгч

 

Ерөнхий шаардлага

 

Үзүүлэлт

 

Чухал шаардлагатай

Боловсрол

Соёл урлагын дээд боловсролтой

Мэргэжил

Соёл урлагын чиглэлийн мэргэжил

Мэргэшил

 

Туршлага

Мэргэжлээрээ  соёл урлагын байгууллагад 3-с доошгүй жил ажилласан туршлагатай байх

Ур чадвар

 

Багаар ажиллах бодлого  боловсруулах, шийдвэрлэх

Мэргэжлийн ур чадвар сайтай

Байгууллагын стратегийн болон үйл ажиллагааны төлөвлөлт хийх

Ёс суртхуун,харилцааны өндөр соёлтой  бусдыг удирдан зохион байгуулах,манлайлах

Мэдээлэлийн технилогийг ашиглах ур чадвартай,гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх  

 

Тусгай шаардлага

Байгууллагын албан хэрэг  хөтлөлтийг  хууль журмын дагуу хөтлөн явуулах, шаардлагатай үед илүү цагаар ажиллах, ажлын ачааалал даах

 

2.Номгон сумын Эрүүл мэндийн төвийн эрхлэгч

 

Ерөнхий шаардлага

 

Үзүүлэлт

 

Чухал шаардлагатай

Боловсрол

Дээд бакалавр / Анагаах ухааны их дээд сургуулийг  хүний их эмч мэргэжлээр төгссөн /

Мэргэжил

Хүний их эмч  ,  эмчлэх эрхийн лицинзтэй

Мэргэшил

Анхан шатны эрүүл мэндийн төвийн тусламж үйлчилгээ,

Туршлага

Мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай

Ур чадвар

 

Багаар ажиллах бодлого  боловсруулах, шийдвэрлэх

Мэргэжлийн ур чадвар сайтай

Байгууллагын стратегийн болон үйл ажиллагааны төлөвлөлт хийх

Ёс суртхуун,харилцааны өндөр соёлтой  бусдыг удирдан зохион байгуулах,манлайлах

 

 

Тусгай шаардлага

Анхан шатны эрүүл мэндийн байгууллагад тогтвор суурьшилтай ажиллах

 

 1. Цогт-Овоо сумын Засаг даргын Тамгын газрын санхүүгийн албаны дарга бөгөөд төсвийн ерөнхий нягтлан бодогч.

 

Ерөнхий шаардлага

Үзүүлэлт

Чухал шаардлагатай

Боловсрол

Дээд ,баклавр

Мэргэжил

Нягтлан бодох бүртгэл 

Мэргэшил

 

Туршлага

Мэргэжлээрээ ажилласан туршлагатай   ,

Ур чадвар

Манлайлах, төлөвлөх,удирдан зохион байгуулах, бичиг баримт боловсруулах , санхүүгийн нөөцийг зохистой зарцуулах .

 Санхүүгийн сүлжээ,программ хангамж  ашиглаж, тайлан бланс ,нэгтгэл гаргадаг байх.

 

Тусгай шаардлага

Төрийн албан хаагчийн ёс зүй, хэм хэмжээ, стандартыг мөрдөж ажиллах ,харилцааны өндөр соёлтой байх.

 

 

 

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ӨМНӨГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ.

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: