ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНД ИРГЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР

2018 оны 12 сарын 11
ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНД ИРГЭДИЙГ СОНГОН ШАЛГАРУУЛАХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ МЭРГЭШЛИЙН ШАЛГАЛТЫН ЗАР

Нэг. Мэргэшлийн шалгалтын зорилго

Өмнөговь аймгийн  нутгийн захиргааны байгууллагын төрийн жинхэнэ албан тушаалын сул орон тоог анх орох иргэдээс өрсөлдүүлэн шалгаруулж нөхөхөд төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтын зорилго оршино.

Шалгалтанд бүртгүүлэх иргэд  “Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт авах журам”, “Төрийн жинхэнэ албан тушаалд анх орох иргэний нөөцийг бүрдүүлэх журам”-тай заавал танилцсан байна.

Хоёр. Мэргэшлийн шалгалтын бүртгэл, зардал

Зарлагдаж буй сул орон тоонд тухайн албан тушаалд тавигдах боловсрол, мэргэжил, мэргэшил, туршлага, ур чадвар болон тусгай шаардлагыг хангасан энэ албан тушаалд ажиллахыг хүссэн  Өмнөговь  аймагт оршин суугчийн бүртгэлтэй  / Төрийн албаны зөвлөлөөс өгсөн үүрэг чиглэлийн дагуу  / иргэдийг бүртгэнэ.

Захиалгын дагуу зарласан төрийн албаны мэргэшлийн шалгалтад орохыг хүссэн иргэдийг Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газарт 2018 оны 12  дугаар сарын 19  - ны өдөр  09:00-12:30, 14:00-17:00 цагийн хооронд бүртгэнэ..

Шалгалтад бүртгүүлсэн иргэдэд зориулсан шалгалтын дэг журам, зохион байгуулалт, суудлын хуваарь, цахим шалгалтын зарчим ,цагийн хуваарь зэрэг сэдвээр  2018  оны 12  дугаар сарын 20 -ны 17.00 цагт тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын “Соёлын танхим”-д  семинар  зааварчилга өгнө.

Гурав.Бүртгүүлэх иргэн дараах бичиг баримтыг бүрдүүлнэ.

 1. Төрийн албан хаагчийн анкет (Төрийн албан хаагчийн анкетыг маягт №1-ийн дагуу бүрэн бөглөсөн байх);
 2. Боловсролын түвшинг тодорхойлсон баримт бичиг /диплом /-ийн эхийг нотариатаар гэрчлүүлсэн хуулбарын хамт;
 3. Мэргэшүүлэх сургалтанд хамрагдсаныг гэрчлэх баримт бичгийн эх хувийг хуулбарын хамт;
 4. Иргэний үнэмлэх, хуулбарын хамт;
 5. “4 х 6”-гийн хэмжээний цээж зураг 2 хувь;
 6. Ажилласан хугацаа болон ажил эрхлэлтийг гэрчлэх баримт /Нийгмийн даатгал, хөдөлмөрийн дэвтэр/-ийн эх хувийг хуулбарын хамт
 7. Шалгалтын үйлчилгээний төлбөр 6000 төгрөгийг ”Төрийн сан банк” 110051416 тоот дансанд тушаасан баримт авч ирэх
 8. Цэргийн үүрэгтний үнэмлэх  / 1990 оны 05 сарын 09 өдрөөс хойш төрсөн  иргэд  Цэргийн алба хаасан тухай тэмдэглэгээ хийлгэсэн байх шаардлагатай /

 Дөрөв. Шалгалтын хуваарь  

            2018  оны 12   дугаар сарын   21 -ны өдөр шалгалтыг дараахь  байдлаар зохион байгуулна.

 1. Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалт /Цахимаар авна/
 2. Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалт /Ерөнхий мэдлэгийн түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө, мөн цахимаар авна
 3. Мэдлэг, хандлага, зан үйлийг тодорхойлох шалгалт /Ур чадварын түвшин тогтоох шалгалтад тэнцсэн иргэн өгнө, ярилцлага хийнэ/

    Төрийн жинхэнэ албаны мэргэшлийн шалгалт өгөх иргэд Иргэний үнэмлэхтэйгээ ирнэ. Гар утас, ном, гарын авлага зэрэг эд зүйлс авч орох зэргээр шалгалтын журам зөрчихгүй байх .

  Тав. Мэдээлэл лавлагаа

    Мэргэшлийн шалгалттай холбоотой асуудлаар тус аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын    70532871 дугаарын утсаар   мэдээлэл авч болно

 

АЛБАН ТУШААЛД ТАВИГДАХ ШААРДЛАГА.

 

Ажлын байр

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

 

Захиалга өгсөн газар

Нэг

жийн нэр

Нэр

Хариуцсан асуудал

Ангилал зэрэглэл

Орон тоо

Боловсрол

Мэргэжил

Мэр

гэшил

Туршлага

Ур чадвар

Тусгай шаард

-лага

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

ДЭС ТҮШМЭЛ

 

1

Аймгийн Засаг даргын Тамгын газар

 

 

 

 

Нийгмийн бодлогын хэлтэс

Соёл спортын бодлогын мэргэжил-тэн

Ажлын байрны тодорхой

-лолтоор

ТЗ-5

1

Дээд бакалавр ба түүнээс дэш

Соёл урлаг спортын чиглэлийн багш менежер, соёл судлаач

Соёл урлаг,

спортын чиглэлээр мэргэшсэн байх

Соёл урлаг ,спортын салбарт ажилласан

Манлайлах удирдан зохион байгуулах,багаар ажиллах шинийг санаачлах, бодлого боловсруулах , харьцааны өндөр соёлтой, үүрэг хариуцлага хүлээх чадвартай байх

Гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй байх

 

2

Санхүү

-гийн хяналт , аудитын алба

 

Дотоод

аудитор

Төсвийн байгуул

лага, төрийн болон орон нутгийн өмчит ААН байгуул

лагын  санхүүгийн үйл ажилла

гаанд  дотоод аудит хийх

ТЗ-5

1

Дээд бакалавр

Нягтлан бодогч

 

Мэргэж

-лээрээ  5 ба дээш  жил ажилласан байх

Төрийн албан хаагчин ёс зүйн хэм хэмжээг сахих ,  ашиг сонирхлын зөрчилд автахгүй байх

Харьцааны өндөр соёлтой , багаар ажилладаг  байх ,ажлын ачаалал дааж илүү цагаар ажиллах,

Компьютерийн өргөн хэрэглээний  программ бүрэн эзэмшсэн байх

Зөв бичгийн дүрэм ,найруулга зүйн алдаагүй бичдэг .Албан хэрэг хөтлөлтийн  ур чадвар эзэмшсэн байх

Мэргэшсэн нягтлан бодогч

байх

 

3

 

 

 

 

Боловс

рол соёл урлагын газар

 

 

 

 

Сургуу-

лийн өмнөх боловс-

рол хариусан мэргэжилтэн

 

 

Ажлын байрны тодорхой

-лолтоор

 

 

 

 

 

 

ТЗ-5

 

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Дээд бакалавр

 

 

 

Сургуу

-лийн өмнөх боловс

-ролын багш

 

 

 

Боловс

ролын менеж

мент боловс -ролын  удирд -лагын  чиглэлээр мэргэш

сэн байх

 

 

 

Боловс-

ролын салбарт мэргэж

-лээрээ сүүлийн 5 –с дээш жил ажилла-

сан байх

Хөгжлийн хөтөлбөр ,стратеги боловсруулах , үйл ажиллагааны төлөвлөлт хийх , ёс суртхуун харилцааны соёлтой,  манлайлах, удирдан зохион байгуулах , багаар ажиллахур чадвартай , боловсролыг шинэчлэх сэтгэхүйтэй

Түгээмэл гадаад хэлээр мэдээлэл боловсруулах ,харилцах мэдээлэл боловс

-руулах, судалгаа шинжилгээ хийх  Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих

 

4

 

Ахлах мэргэжилтэн

Ажлын байрны тодорхой

-лолтоор

ТЗ-6

1

Дээд

 бакалавр

багш

Сургалт судалгаа хийх ,арга зүйн зөвлөгөө өгөх

Боловс -ролын салбарт  сүүлийн 5 жил тасралтгүй ажилласан байх

Бичиг баримт боловсруулах компьютерийн  программ хангамж ашиглах

Боловсролыг  шинэчлэх сэтгэхүйтэй байх

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих

 

5

Газрын харил

цаа барилга

хот байгуу

лалтын газар

Газрын удирдлагын хэлтэс

Газрын даамал

/  Баян-Овоо, Манлай сум

 

 

Ажлын байрны тодорхой

-лолтоор

 

 

 

 

 

 

ТЗ-5

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Дээд бакалавр

Газар зохион байгуу

-лагч инженер,

Газар зохион байгуулалтын төлөв

лөлт,

зураг  төслөөр мэргэш

-сэн байх

Лэнд менежер программ эзэмшсэн байх

Мэргэж

-лээрээ ажиллаж дадлагажсан байх

Журам аргачлал боловсруулах, ,мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх ,дүгнэлт гаргах ,удирдан зохион байгуулах Компьютерийн өргөн хэрэглээний  болон  газар зүйн мэдээллийн  системийн программ хангамж эзэмшсэн байх

Төрийн албан хаагчийн ёс зүйн хэм хэмжээг сахих, нууц хадгалах ,шаардлага

тай үед  илүү цагаар ажиллах

 

6

Мэргэжлийн хянал

-тын газар

 

Авто тээврийн хяналтын улсын байцаагч

Ажлын байрны тодорхой

-лолтоор

ТЗ-6

1

Дээд бакалавр

Авто инженер, авто механик, инженер эдийн засагч

 

Мэргэж

лээрээ 3-с дээш жил ажилла

-сан байх,

 

 

 

7

Хилийн хорио цээр

Эрүүл ахуй  халдвар хамгаал

-лын  хяналтын улсын байцаагч

 

 

Ажлын байрны тодорхой-лолтоор

ТЗ-6

1

Дээд

бакалавр

Эрүүл ахуйч , халдвар судлагч их эмч

 

Мэргэж

-лээрээ ажилласан , хяналт хийх дадлага туршлага

-тай байх

Баримт бичиг боловсруулах, компьютерийн  өргөн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх

Харилцааны ур чадвартай , гадаад хэлний зохих мэдлэгтэй

Хөндлөнгийн нөлөөнд үл автах

Байгуул

-лага хувь хүний нууц хадгалах, харилцаа

-ны соёлтой , өндөр бүтээмж

-тэй ажиллах

 

8

Мал эмнэлгийн хяналтын улсын байцаагч

 

Ажлын байрны тодорхой-лолтоор

ТЗ-6

1

Дээд

бакалавр

Малын их эмч

 

ХАА чиглэлээр болон мэргэж

-лээрээ ажиллаж байсан туршлага

-тай

Баримт бичиг боловсруулах, компьютерийн  өргөн хэрэглээний программ эзэмшсэн байх

Харилцааны ур чадвартай байх

Хөндлөнгийн нөлөөнд үл автах

Байгууллага хувь хүний нууц хадгалах, харилцаа

-ны соёлтой , өндөр бүтээмж

-тэй ажиллах

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

Эрүүл мэндийн газар

Эмнэлгийн тусламж үйлчилгээний хэлтэс

Цус цусан бүтээгдэ

-хүүн чанар аюулгүй байдал , эмнэл

-гийн  халдвар хамгаал

лын асуудал хариуц

-сан мэргэ

-жилтэн

 

Ажлын байрны тодорхой

-лолтоор

 

 

 

 

 

ТЗ-5

 

 

 

 

1

 

 

 

 

Дээд бакалавр

 

 

 

 

Хүний их эмч болон эрүүл ахуйч их эмч

 

 

 

 

 

 

 

Эрүүл мэндийн салбар байгуул

-лагад 3 ба дээш жил ажилла

-сан

 

 

 

Хариуцсан ажлын хүрээнд судалгаа шинжилгээ хийх ,дүгнэлт гаргах ,удирдан зохион байгуулах

Халдвар судлал тархвар судлалын чиглэлээр 3 ба дээш жил ажилласан байх, мэргэжлийн үйл ажиллагаа явуулах зөвшөөрөл

-тэй байх

 

10

Эмнэл

-гийн тусламж үйлчил

-гээний чанар  хариуц

-сан мэргэ

-жилтэн

Ажлын байрны тодорхой

-лолтоор

ТЗ-5

1

Дээд бакалавр

Хүний их эмч

 

Эрүүл мэндийн салбар байгуул

-лагад 3 ба дээш жил ажил

-ласан

Удирдлага манлайлалын чиглэлээр суралцсан ,өндөр ур чадвартай ,ёс зүйн харилцаа хандлага сайтай 

Удирдлагын академид суралцаж хяналт үнэлгээ  хийх арга барилыг эзэмшсэн байх

 

11

 

Хүүх

дийн эрүүл мэндийн асуудал хариуц

сан мэргэ-

жилтэн

 

 

 

 

Ажлын байрны тодорхой

-лолтоор

ТЗ-5

1

Дээд бакалавр

Хүний их эмч

 

Эрүүл мэндийн салбар байгуул

-лагад 3 ба дээш жил ажил

ласан

Хариуцсан ажлын хүрээнд судалгаа шинжилгээ хийх ,дүгнэлт гаргах ,удирдан зохион байгуулах

Хүүхдийн эмчийн  мэргэжил эзэмших болон  мэргэжил дээшлүүлэх сургалтанд хамрагдсан байх

 

12

Нийгмийн эрүүл мэн мэндийн төв

Анхан шатны эрүүл мэнд хөтөлбөр страте

-гийн  хэрэг

-жилт хариуц

-сан мэргэ-

жилтэн

Ажлын байрны тодорхой

-лолтоор

ТЗ-5

1

Дээд бакалавр

Хүний их эмч болон НЭМ-ийн ажилтан ,эрүүл ахуйч их эмч

 

 

 

 

Эрүүл мэндийн салбар байгуул

-лагад 5  ба дээш жил ажилла

-сан

Удирдлага манлайлалын чиглэлээр суралцсан ,өндөр ур чадвартай ,ёс зүйн харилцаа хандлага сайтай 

НЭМ-ийн чиглэлээр  мэргэжил эзэмших болон дээшлүүлэх  сургалтанд хамргадсан

 

13

Эрүүл мэндийн сургалт суртал

чилгаа мэдэлэл хариуц

-сан мэргэ

жилтэн

Ажлын байрны

 

тодорхой

-лолтоор

ТЗ-5

1

Дээд бакалавр

Хүний их эмч болон НЭМ-ийн ажилтан ,эрүүл ахуйч их эмч

 

 

Эрүүл мэндийн боловсрол олгох НЭМ-ийн удирдлага зохион байгуулалтын  сургалтад хамрагдсан

Эрүүл мэндийн салбарт тогтвортой ажиллах

 

14

Хоол тэжээл хүнсний  аюулгүй байдал хариуц

сан мэргэ-

жилтэн

Ажлын байрны тодорхойлолтоор

ТЗ-5

1

Дээд бакалавр

Хүний их эмч болон ШУТИС-ийг  хоол зүй тэжээхүйн ухаан , хүнс судлалын чиглэлээр төгссөн

 

Хоол зүйн чиглэлээр 3 ба дээш жил ажилла

-сан

Хариуцсан ажлын хүрээнд судалгаа шинжилгээ хийх ,дүгнэлт гаргах ,удирдан зохион байгуулах

Эмчилгээний хоол тэжээлийн мэргэшлийн чиглэлээр суралцсан байх

 

 

ТУСЛАХ ТҮШМЭЛ .

1

Байгаль орчин аялал жуулчлалын газар

 

Байгаль хамгаа

-лагч

 / Хүрмэн

Ханхонгор

,Булган

Гурван тэс сум /

Ажлын байрны тодорхой

-лолтоор

ТЗ-2

4

Дээд

Байгаль хамгаалагч ,экологич,

биологич

 

 

 

 

2

Говийн бага дархан цаазат газрын хамгаалалтын захиргаа

 

Байгаль хамгаа

лагч

/ Номгон, Ханбогд

 сум /

Ажлын байрны тодорхой

-лолтоор

ТЗ-2

3

Дээд

Байгаль хамгаалагч ,экологич,

Эрх зүйч

 

 

 

 

3

Ханбогд сумын засаг даргын Тамгын газар

 

Нийгмийн асуудал дотоод ажил хариуцсан мэргэжил

-тэн

Ажлын байрны тодорхой -лолтоор

ТЗ-3

1

Дээд

 бакалавр

 

Нийгмийн асуудал, олон нийтийн  салбарын  чиглэлийн  мэргэжил

тэй байх / багш , эмч гм /

 

 

 

 

 

                                                                       ТӨРИЙН АЛБАНЫ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: