Төрийн бус байгууллагаар гэрээлэн гүйцэтгүүлсэн ажил, арга хэмжээний дүн - 2018

2019 оны 04 сарын 03

Төрийн бус байгууллагаар гэрээлэн гүйцэтгүүлсэн ажил, арга хэмжээний дүн - 2018

 

д.д Байгууллагын нэр Ажил, арга хэмжээний нэр  Хэрэгжүүлэх хугацаа Мөнгөн дүн /сая төг/
1 "Өглөөний клуб" ТББ "Би эх орондоо хайртай" өдөрлөг  2018 оны 06-11 сар 2500000
2 "Өглөөний клуб" ТББ Мөрөөдлийн замын нээлт 2018 оны 06-11 сар 10000000
3 "Өглөөний клуб" ТББ Багийн иргэдийн нийтийн хуралд залуучуудын оролцоог гэмэгдүүлэх нь  2018 оны 06-11 сар 2000000
4 Аймгийн УЗХ Өрх толгойлон болон зорилтот бүлгийн хүүхдийг эрсдлээс хамгаалах арга хэмжээ 2018 оны 06-11 сар 2000000
5 Эмэгтэйчүүдийн холбоо "Би гэртээ" арга хэмжээ 2018 оны 06-11 сар 1500000
6 "Саран ээж" нийгэмлэг  Ахмад болон хөгжлийн бэрхшээлтэй зорилтот бүлгийн иргэдэд өдрийн болон асрамжийн үйлчилгээ үзүүлэх  2018 оны 06-11 сар 7321200
7 Иргэний нийгмийн байгууллага  Жендэрийн тэгш байдлыг  суурь судалгааны ажил  2018 оны 4-6 сар  2285000
  Нийт дүн  27606200
Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: