Өмнөговь аймгийг 2016-2020 онд хөгжүүлэх аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, дэд хөтөлбөрийн жагсаалт батлах тухай

2019 оны 04 сарын 08