Цэцэрлэг, сургуулийн сургалт эрхлэх тусгай зөвшөөрөл

2019 оны 04 сарын 08

ЦЭЦЭРЛЭГ, СУРГУУЛИЙН СУРГАЛТ ЭРХЛЭХ ТУСГАЙ

ЗӨВШӨӨРӨЛ

2019 он                                                                                                               Даланзадгад сум 

 

Байгууллагын

нэр

Гэрчилгээний дугаар

Бүртгэлийн дугаар

Олгосон хугацаа

Хүчинтэй хугацаа

Сунгалт

1

Баяндалай ЕБС

0000645

131121002

2012.01.28

2018.01.28

2023.01.25

2

Баян-Овоо ЕБС

0000644

131121001

2012.01.28

2018.01.28

2023.01.25

3

Булган ЕБС

0000646

131121003

2012.01.28

2018.01.28

2023.01.25

4

Гурвантэс ЕБС

0001520

131121004

2012.01.28

2018.01.28

2023.01.25

5

Мандал-Овоо ЕБС

0000647

131121006

2012.01.28

2018.01.28

2023.01.25

6

Манлай ЕБС

0000655

131121005

2012.01.28

2018.01.28

2023.01.25

7

Ноён ЕБС

0000648

131121007

2012.01.28

2018.01.28

2023.01.25

8

Номгон ЕБС

0000656

131121008

2012.01.28

2018.01.28

2023.01.25

9

Сэврэй ЕБС

0000659

131121013

2012.01.28

2018.01.28

2023.01.25

10

Ханбогд 2-р сургууль

 

 

 

 

 

11

Ханбогд ЕБС

0000649

131121010

2012.01.28

2018.01.28

2023.01.25

12

Ханхонгор ЕБС

0000658

131121011

2012.01.28

2018.01.28

2023.01.25

13

Хүрмэн ЕБС

0000657

131121009

2012.01.28

2018.01.28

2023.01.25

14

Цогт-Овоо ЕБС

0000650

131121012

2012.01.28

2018.01.28

2023.01.25

15

Цогтцэций ЕБС

0000660

131121014

2012.01.28

2018.01.28

2023.01.25

 

16

Цогтцэций 6-р сургууль

 

0001521

 

131121015

 

2012.01.28

 

2017.06.12

 

2023.01.25

17

2-р сургууль

0000651

131121017

2012.01.28

2018.01.28

2023.01.25

18

3-р сургууль

0000652

131121018

2012.01.28

2018.01.28

2023.01.25

19

4-р сургууль

0000653

131121019

2012.01.28

2018.01.28

2023.01.25

20

5-р сургууль

0002394

131121022

2017.01.05

2020.09.12

 

21

7-р сургууль

0002310

131121021

2016.09.30

2020.09.08

 

22

НТБ-ын төв

0002423

131121023

2017.12.05

2022.12.15

 

23

1-р цэцэрлэг

0001961

151122028

2015.01.14

2019.01.14

 

24

2-р цэцэрлэг

0000662

131122005

2012.01.25

2018.01.25

2023.01.25

25

4-р цэцэрлэг

0001467

131122006

2012.01.25

2018.01.25

2023.01.25

26

8-р цэцэрлэг

0001807

131122025

2013.11.28

2017.11.16

2023.01.25

27

9-р цэцэрлэг

0000663

13112007

2012.01.25

2018.01.25

2023.01.25

28

11-р цэцэрлэг

0000664

131122008

2013.01.25

2018.01.25

2023.01.25

29

23-р цэцэрлэг

0001913

141122027

2014.12.30

2018.12.30

2024.01.14

30

24-р цэцэрлэг

0000665

131122009

2012.01.25

2018.01.25

2023.01.25

31

25-р цэцэрлэг

0002308

161122031

2016.11.14

2020.03.09

 

32

26-р цэцэрлэг

0002306

161122030

2016.11.14

2020.02.08

 

33

13-р цэцэрлэг БД

0000667

131122011

2012.01.25

2018.01.25

2023.01.25

34

19-р цэцэрлэг БО

0000673

131122017

2012.01.25

2018.01.25

2023.01.25

35

5-р цэцэрлэг БУ

0000675

131122019

2012.01.25

2018.01.25

2023.01.25

36

3-р цэцэрлэг ГТ

0000678

131122022

2012.01.25

2018.01.25

2023.01.25

37

28-р цэцэрлэг ГТ

0002402

161122033

2016.12.28

2020.11.16

 

38

17-р цэцэрлэг МО

0000671

131122015

2012.01.25

2018.01.25

2023.01.25

39

15-р цэцэрлэг МН

0000669

131122013

2012.01.25

2018.01.25

2023.01.25

40

16-р цэцэрлэг НОЁ

0000670

131122014

2012.01.25

2018.01.25

2023.01.25

41

14-р цэцэрлэг НО

0000668

131122012

2012.01.25

2018.01.25

2023.01.25

42

20-р цэцэрлэг СЭ

0000674

131122018

2012.01.25

2018.01.25

2023.01.25

43

21-р цэцэрлэг ХБ

0000643

131122024

2012.01.25

2018.01.25

2023.01.25

44

22-р цэцэрлэг ХБ

00001913

141122027

2014.12.30

2018.12.30

2024.12.30

45

29-р цэцэрлэг ХБ

 

 

 

 

 

46

10-р цэцэрлэг ХХ

0000677

131122023

2012.01.25

2018.01.25

2023.01.25

47

18-р цэцэрлэг ХҮ

0000672

131122016

2012.01.25

2018.01.25

2023.01.25

48

12-р цэцэрлэг ЦО

0000666

131122010

2012.01.25

2018.01.25

2023.01.25

49

6-р цэцэрлэг ЦЦ

0000676

131122020

2012.01.25

2018.01.25

2023.01.25

50

7-р цэцэрлэг ЦЦ

0002417

161122034

2017.01.02

2020.11.10

 

51

27-р цэцэрлэг ЦЦ

0002309

161122032

2016.12.14

2020.06.23

 

                                                          

                             

 

НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН ХЭЛТЭС

Мэдээний талаар?

Холбоотой мэдээлэл:


Сэтгэгдэл бичих: