"Хөдөө аж ахуй, үйлдвэржилтийн жил"-ийн ажлыг хэрэгжүүлэх, зохион байгуулах тухай

2019 оны 04 сарын 09