Нэгдсэн үндэстний байгууллагын хүн амын сан, Өмнөговь аймгийн эмэгтэйчүүд, залуучуудын эрүүл мэндийг дэмжих нэгдсэн хөтөлбөр, үйл ажиллагааны тайлан

2019 оны 04 сарын 09