Өмнөговь аймгийн эмэгтэйчүүд, залуучуудын эрүүл мэндийг дэмжих нэгдсэн хөтөлбөрийн 2019 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

2019 оны 04 сарын 09