"ИРГЭНИЙГ ЦЭРГИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАНД ЭРҮҮЛ МЭНДЭЭР ТЭНЦҮҮЛЭХ БОЛОН ЦЭРГИЙН АЛБА ХААГЧИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙДАЛД ДҮГНЭЛТ ГАРГАХ ЖУРАМ" батлах тухай ЗГ-ын 2017 оны 144 дүгээр тогтоол

2019 оны 04 сарын 15