"БОДЛОГЫН БАРИМТ БИЧГИЙН ХЭРЭГЖИЛТ, НУТГИЙН ЗАХИРГААНЫ БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭ ХИЙХ АРГАЧЛАЛ БАТЛАХ ТУХАЙ" аймгийн Засаг даргын 2017 А/1163 дугаар захирамж

2019 оны 04 сарын 15