Сумын тухай

Багууд: Номгон, Гавилууд, Жавхлант, Баян, Хайрхан
Хүн ам: 5344
Газар нутаг: ≈ 15,150 км²
Суурьшил: 0.26 хүн/км²

Танилцуулга

дэлгэрэнгүй