Стандарт, хэмжил зүйн хэлтэс

877
Утас: 70532211, 70532960
Имэйл: umnugovi@masm.gov.mn
Вэбсайт: http://www.masm.gov.mn
Facebook: Өмнөговь Стандарт хэмжилзүйн хэлтэс
Шилэн данс: Шилэн данс >>

Танилцуулга:

БАЙГУУЛЛАГЫН ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Өмнөговь аймагт ажил үйлчилгээ эрхэлж байгаа иргэд, байгууллагыг хэрэглэгчдийн эрх, ашгийг дээдэлсэн, чанартай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээтэй болоход нь сорилт, баталгаажуулал, мэдээлэл, лавлагаа, сургалтын ажлаар туслах.

БАЙГУУЛЛАГЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТРАТЕГИЙН ЗОРИЛТ, ЗОРИЛГО:

 

Стратегийн зорилт 1: Гадаад болон дотоод хамтын ажиллагааг өргөжүүлэх

Стратегийн зорилт  2: Стандартчилал, тохирлын үнэлгээ, хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгоход санал оруулах, хуулийг сурталчилах, хэрэгжүүлэх

Стратегийн зорилт 3: Эталон, тоног төхөөрөмжийн баазыг бэхжүүлэх, хэмжих хэрэгслийн баталгаажуулалтын түвшин, цар хүрээг нэмэгдүүлэх, хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангуулах

Стратегийн зорилт 4: Бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, тогтолцооны баталгаажуулалтыг шинэ шатанд  хүргэж хөгжүүлэх

Стратегийн зорилт 5: Сорьцын хяналтын үйл ажиллагааг орон нутагт  хэрэгжүүлж өргөжүүлэх