Алтайн өвөр говийн усны газрын захиргаа

1279
Утас: 70534080 Fax: 976-70534081
Имэйл: www.dalanzadgad@gobiwater.mn
Вэбсайт: www.gobiwater.mn
Facebook:
Шилэн данс: Шилэн данс >>

Танилцуулга:

 

АЛТАЙН ӨВӨР ГОВИЙН САВ ГАЗРЫН ЗАХИРГААНЫ ТОВЧ

ТАНИЛЦУУЛГА

   Монгол улсын засгийн газрын 2012 оны 07 дугаар сарын 25-ны өдрийн “Сав газрын захиргаа”-д байгуулах 254 дүгээр тогтоол, Байгаль орчин, Ногоон хөгжилийн сайдын 2013 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрийн “Алтайн Өвөр Говийн сав газрын захиргааны бүтэц орон тоо, дүрэм батлах тухай” А-294 тоот тушаалаар анх байгуулагдаж Өмнөговь аймгийн Даланзадгад суманд байршилтайгаар үйл ажиллагаагаа явуулж байна.

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

    Сав газрын хэмжээнд усны нөөцийг хомсдол, бохирдлоос хамгаалах, боломжит нөөцийг зөв зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх орон нутгийн болон салбар дундын зохицуулалтыг хангах, усны нөөцийн нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө, Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль, Ус бохирдуулсаны төлбөрийн тухай хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлнэ.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ      

 • Сав газрын усны нэгдсэн менежментийн төлөвлөгөө боловсруулж, хэрэгжилтэнд хяналт тавих.
 • Бүх шатны засаг дарга, иргэдийн Төлөөлөгчдын хурлыг мэргэжлийн зөвлөмжөөр хангах.
 • Гол мөрөн, нуур усны эх үүсвэр болон газрын доорхи усны цэнгэг орд газруудыг улсын болон орон нутгийн тусгай хамгаалалтанд авах үндэслэлийг боловсруулах.
 • Сав газрын хэмжээнд ашиглах боломжит усны нөөц, ус ашиглалтын байдалд байнгын хяналт тавьж ажиллах.
 • Хоногт 50-100 шоо метр ус ашиглах иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагын хүсэлтийг хүлээн авч, ус болон усан орчин ашиглуулах дүгнэлт гаргах.
 • Улсын чанартай усны барилга байгууламж барихад дүгнэлт гаргах.
 • Услалтын систем барих, шинэчлэх, засварлахад дүгнэлт гаргах.
 • Ашигт малтмалын хайгуул хийх, олборлолт явуулах, тусгай зөвшөөрөл олгох эсэх талаар санал өгөх.
 • Сав газар дахь хүн амын төвлөрсөн ус хангамжийн эх үүсвэрийн ус хангагч байгууллагад ус ашиглах зөвшөөрөл олгох.
 • Хоногт 100 шоо метрээс их ус ашиглах иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагад ус ашиглах зөвшөөрөл олгох.
 • Хоногт 50 шоо метрээс их хаягдал ус хаях, зайлуулах зөвшөөрөл олгох.
 • Төвлөрсөн бус ус хангамжийн эх үүсвэрээс хангагдаж байгаа ус ашиглагчтай гэрээ хийх.
 • Ус ашигласны болон бохирдуулсаны төлбөрийг зохих хууль тогтоомжийн дагуу ноогдуулах, үндэслэлийг тодорхойлох.
 • Ус хангамжийн эх үүсвэрийн болон хаягдал ус зайлуулах цэг тогтоох.
 • Усны тоо бүртгэлийг жил бүр сав газрын хэмжээнд нутгийн захиргааны байгууллагатай хамтран зохион байгуулж, байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад тайлагнах.
 • Сав газрын усны мэдээллийн дэд санг эрхэлж, олон нийтийг мэдээллээр хангах.
 • Ус ашиглах зорилгоор цооног өрөмдөх, суваг хоолой татах иргэн, аж ахуй нэгж, байгууллагын хүсэлтийг хүлээн авч усны нөөцийн нэгдсэн менежмент төлөвлөгөөг үндэслэн ус ашиглуулах дүгнэлт гаргах, мэдээллийн санд оруулах.
 • Сав газрын зөвлөл байгуулах тухай саналыг харъяалагдах орон нутгийн захиргаатай зөвшилцөн боловсруулж, байгаль орчны асуудал эрхэлсэн төрийн захиргааны төв байгууллагад оруулах.
 • Ус ашиглах, хаягдал ус зайлуулах шаардлагыг зөрчсөн иргэн, аж ахуй нэгж байгууллагын ус ашиглах, хаягдал ус зайлуулах эрхийг цуцлах дүгнэлт гаргах байгальд учруулсан хохирлыг нөхөн төлүүлэхээр шүүхэд нэхэмжлэл гаргах болон хуульд заасан бусад бүрэн эрхийг эдлэнэ.

 

АЛСЫН ХАРАА

            Алтайн Өвөр Говийн онгон дагшин сав газар дахь хязгаарлагдмал усны нөөцийн зөв зохистой  хэрэглээг зохицуулдаг, ухаалаг менежментийг хэрэгжүүлсэн мэрэгжлийн өндөр ур чадвартай салбартаа тэргүүлэгч хамт олон байх.

ОНЦГОЙ АЧ ХОЛБОГДОЛТОЙ НУТАГ

Алтайн Өвөр Говийн сав газар нь Алтайн нурууны салбар уулс Тахийн шар нуруунаас Өмнөговь аймгийн Говь Гурван Сайхан уулын Хөрхийн нуруу хүртэл 4 аймгийн 22 сумын газар нутгийн 221,156.0 км2 талбайг хамрах бөгөөд сав газруудаас хамгийн том ус хурах талбай бүхий байгаль экологи, стратегийн онцгой ач холбогдол бүхий нутаг юм.

Сав газар нь өмнөд хэсгээрээ БНХАУлстай 1240 км газар хил залгадаг, Өмнөговь аймгийн нийт нутгийн 51.9 %, Баянхонгор аймгийн 46.4%, Говь-Алтай аймгийн 54.6%, Өвөрхангай аймгийн 7 % тус тус хамрагдаж байна.

 • Баянхонгор аймаг:

Баянцагаан, Баянговь, Баянлиг, Баян-Өндөр, Баянцагаан, Шинэжинст сумдын нутаг

 • Говь-алтай аймаг:

Алтай, Бигэр, Бугат, Төгрөг, Цээл, Цогт, Эрдэнэ сумдын нутаг

 • Өмнөговь аймаг:

Баяндалай, Баян-Овоо, Гурвантэс, Хүрмэн, Номгон, Сэврэй, Ноён сумдын нутаг

 • Өвөрхангай аймаг:

Баруунбаян-Улаан,  Богд сумдын хэсэг