Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар

1476
Утас: 70532148
Имэйл: info@example.com
Вэбсайт: https://tourism.omnogovi.gov.mn/
Facebook: https://www.facebook.com/omboajg
Шилэн данс: Шилэн данс >>

Танилцуулга:

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын 2001 оны а/29 тоот захирамжаар Байгаль орчны алба анх байгуулагдсан ба Засгийн газрын 2008 оны 12 дугаар сарын 24-ний өдрийн 67 дугаар тогтоол, аймгийн Засаг даргын  2009 оны 141 дүгээр захирамжаар Байгаль орчны албаны үйл ажиллагааг өргөтгөж Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газар болсноор аймгийн нийт нутаг дэвсгэрт байгаль орчныг хамгаалах, байгалийн баялагийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх талаар төрийн бодлого шийдвэрийг хэрэгжүүлэх чиг үүргийг 30 албан хаагчтайгаар хэрэгжүүлэн ажиллаж байна.

  Байгаль орчин, аялал жуулчлалын газрын хөгжлийн чиг, хандлага, хэтийн төлөвлөлт

    1.1. Алсын хараа:

 Өнөө болон ирээдүйн vеийнхээ байгаль орчны эрүүл, аюулгүй орчныг бүрдүүлэх, экологийн тэнцвэрт байдлыг хадгалах, байгалийн нөөц баялагаа хамгаалах, зүй зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх, аялал жуулчлалыг тогтвортой хөгжүүлэх алсын хараатай ажиллана.

    1.2. Эрхэм зорилго

Экосистемийн даацад тохируулан ногоон хөгжлийг хангах үйл ажиллагаанд төр, иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын хамтын ажиллагаа, хүчин чармайлтыг өрнүүлэх замаар хүний эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах эрхийг хангахад чиглэсэн байгаль орчныг хамгаалах бодлого, шийдвэрийг хэрэгжүүлэхэд тус газрын эрхэм зорилго оршино.

     1.3. Үзэл баримтлал

 БОАЖГ нь үйл ажиллагаандаа ардчилал, шударга ёс, тэгш байдал, хууль дээдлэх явдлыг зарчим болгон төрийн бодлогыг хэрэгжүүлэх, иргэдэд хүргэх,  үйл ажиллагаа нь ил тод нээлттэй, шуурхай байдлыг хангах, мэрэгшсэн байх, үйл ажиллагааныхаа төлөө хариуцлага хүлээн, харилцан хүндэтгэх, удирдах, удирдуулах зарчмыг баримтлан ажиллана.

Бид – Орон нутгийнхаа онгон дагшин байдлыг хадгалан хамгаалж ирээдүй хойч үеийнхээ    өмнө хариуцлагатай хандана

Бид – Орон нутгийнхаа ногоон хөгжлийн хөтөч нь байж, тогтвортой аялал жуулчлалыг хөгжүүлэх замаар хөгжил дэвшилд чиглүүлнэ

Бид –   Байнга шинэ санаа эрэлхийлж, суралцагч байгууллага байж, бусдад түгээнэ.

     1.4. Эрхэмлэх үнэт зүйл

1)     Мэдлэг

2)     Чадвар

3)      Хууль ёс

5)      Ёс зүй

6)      Шударга ёс

7)      Соёлтой харилцаа

8)      Үнэнч байдал  

9)      Шуурхай байдал  

10)    Хариуцлага, ил тод байдал