Боловсрол, соёл, урлагийн газар

5991
Утас: 70533301, 70532039
Имэйл: bolovsrol53@gmail.com
Вэбсайт:
Facebook: https://www.facebook.com/uma.bolovsrol
Шилэн данс: Шилэн данс >>

Танилцуулга:

Өмнөговь  аймгийн  Боловсрол, соёл, урлагийн газар нь 18 албан хаагчтай үйл ажиллагааны доорх үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлэн ажилладаг. 

 1. Аймгийн хэмжээнд Ерөнхий боловсролын суургууль, Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллага, Соёлын байгуулагуудад Сургалт, арга зүй, мэргэжил дээшлүүлэлт, мэргэжлийн  туслалцаа үзүүлж, удирдлагаар ханган ажиллах. 
 2. Боловсрол, соёлын байгууллагын удирдах ажилтан, уран бүтээлч, багш, иргэнд боловсрол мэргэжил эзэмших, мэргэжлээ дээшлүүлэх судалгаа, шинжилгээ эрхлэхэд нь туслах.

Манай аймгийн хэмжээнд:

Төрийн өмчийн 21 сургууль байгаагаас 12 жилийн сургууль - 12, 9 жилийн сургууль 9 ажиллаж байна. Энэ хичээлийн жилд Өмнөговь аймгийн Ерөнхий боловсролын сургуульд 605 багш ажиллаж байгаагаас зөвлөх багш  1,  Мэргэжлийн тэргүүлэх зэрэгтэй багш  85, заах  аргач  багш  210,  магистр зэрэгтэй 54, бакалаврын зэрэгтэй 461, дипломын зэрэгтэй  82 багш ажиллаж байна.

Аймгийн  хэмжээний төрийн өмчийн 28 цэцэрлэг ажиллаж байна. Сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагад 165 багш ажиллаж байгаагаас Мэргэжлийн тэргүүлэх зэрэгтэй багш  5, заах аргач багш 35, магистрын зэрэгтэй 8, бакалаврын зэрэгтэй 103 дипломын зэрэгтэй 19, бүрэн дунд боловсролтой 33 багш ажиллаж байна. Энэ хичээлийн жилд  аймгийн хэмжээний 2-5 насны нийт 5229 хүүхэд Сургуулийн өмөнх боловсролд хамрагдаж байна. СӨБ-ын хамран сургалт 91 хувьтай байна.

Аймгийн Хөгжимт жүжгийн театр, Музей, Төв номын сан, 14 сумын соёлын төв нийт 17 байгууллагад 148 ажилтан ажиллаж байгаагаас Монгол Улсын Соёлын гавьяат зүтгэлтэн 1, Монгол Улсын Соёлын тэргүүний ажилтан 42, Алтан гадас одонтой 3 хүн ажиллаж Аймгийн нийт иргэдэд соёл, урлагийн үйлчилгээг тасралтгүй хүртээмжтэй хүргэж ажиллаж байна.

БОЛОВСРОЛ, СОЁЛ, УРЛАГИЙН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЭРХЭМ ЗОРИЛГО :

Сургуулийн Өмнөх Боловсролын болон Бага, суурь, бүрэн дунд боловсролын сургалтын цөм хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг эрчимжүүлж, хүүхэд бүрийн хөгжлийн ахицыг тооцон судалгаанд суурилсан үйл ажиллагаагаар боловсролын үйлчилгээг чанаржуулахад оршино.

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ  ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛ :

 1. Боловсролын тухай хууль, Соёлын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг орон нутгийн хэмжээнд зохион байгуулах
 2. Ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэг байгуулах тусгай зөвшөөрөл олгох эсэх талаар дүгнэлт гаргаж аймгийн Засаг даргад санал болгох
 3. Багш, сурагчид, соёл урлагийн ажилчдын хөдөлмөрийг бодитой үнэлж, шагнаж урамшуулах, нийгмийн баталгааг сайжруулахад дэмжлэг үзүүлэх
 4. Боловсрол, соёлын байгууллагын үйл ажиллагаанд хяналт тавих, аттестатчилах
 5. Боловсрол, соёлын тайлан, мэдээ, мэдээллийг хууль тогтоомжид заасан журмын дагуу холбогдох байгууллагад гаргаж өгөх
 6. Орон нутгийн өмчийн цэцэрлэг, ерөнхий боловсролын сургуулийн хамран сургах тойрог тогтоох
 7. Орон нутгийн өмчийн ерөнхий боловсролын сургууль, цэцэрлэгийн захирал, эрхлэгчийг сонгон шалгаруулах ажлыг зохион байгуулах
 8. Аймгийн ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын дүрэмт хувцасны нэгдсэн загварыг батлах
 9. Боловсролын стандарт, сургалтын төлөвлөгөөг орон нутагт хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, багш нарт мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх, судалгаа шинжилгээний ажил хийх.