Тендерийн үнэлгээийн хорооны бүрэлдэхүүн, үнэлгээний хороо байгуулсан тушаал