Хяналт - шинжилгээ, үнэлгээний тайлан, дүгнэлт, зөвлөмж