Байгууллагын үйл ажиллагаандаа мөрдөж байгаа хууль тогтоомж дүрэм журам заавар