Замын пост барих

2018 оны 03 сарын 01

                                                      ТЕНДЕРИЙН УРИЛГА

 

Огноо: 2018 оны 03 дугаар сарын 01-ний өдөр.

 Тендер шалгаруулалтын нэр: Өмнөговь аймгийн “Замын пост барихажлын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах.

Тендер шалгаруулалтын дугаар:ӨМОНӨГ/2018054

 Өмнөговь аймгийн Орон нутгийн өмчийн газрын Худалдан авах ажиллагааны алба нь эрх бүхий тендерт оролцогчдоос: “Замын пост барих” ажлыг гүйцэтгэх тухай цаасан тендер ирүүлэхийг урьж байна.

Энэхүү ажлын тендер шалгаруулалт нь уламжлалт цаасан хэлбэрээр зохион байгуулж байна.

Тендерт  оролцогч  нь  тендерийн  баримт  бичгийг  албан хүсэлт  мөн 100110051006 тоот дансанд 50.000,0  (Тавин мянга) төгрөгийг тушааж тендерийн баримт бичгийг худалдан авна.

Тендер нь түүнийг нээсэн өдрөөс хойш 45 хоногийн дотор хүчинтэй байна.

Тендерт оролцогч нь санхүүгийн болон туршлагын дараах шаардлагыг хангасан байна.Үүнд:

  • Сүүлийн 2 жил буюу 2016, 2017 онуудын борлуулалтын орлогын дундаж хэмжээ нь батлагдсан төсөвт өртгийн 50 хувиас багагүй байна.
  • Түргэн хөрвөх чадвартай хөрөнгө болон авах боломжтой зээлийн нийт дүн: Батлагдсан төсөвт өртгийн үнийн дүнгийн 40 хувиас багагүй байна.
  • Сүүлийн 2 жил буюу 2016, 2017 онуудад тендер  шалгаруулалтын  батлагдсан төсөвт өртгийн 40 хувиас доошгүй хэмжээний ижил төстэй замын ажлыг доод тал нь нэг удаа ерөнхий гүйцэтгэгчээр ажиллаж гүйцэтгэсэн байна. Гэрээ болон ажил хүлээлгэж өгсөн комиссын актыг хавсаргана.

Дараах тусгай зөвшөөрөл шаардлагатай:БУА ,2,1,1 2,1,2, түүнээс дээш

 -Замын тусгай  зөвшөөрөл 3.7.1.1.6 ЗБ-1-6 /3 км хүртэл/

/Түншлэлийн   гишүүн,   туслан   гүйцэтгэгч   нь   гүйцэтгэх   ажил   үүргийнхээ   дагуу   тусгай зөвшөөрөлтэй байна./

Тендерийн баталгааны дүн: 2 000 000 төгрөг

Тендерийн материалд цтендерийн баталгааг хавсарган ирүүлэх шаардлагатай.

Тендерийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 02-ний өдрийн 10.00 цагаас өмнө Өмнөговь аймгийн Засаг даргын тамгын газар Нутгийн удирдлагын ордон 103 тоотод ирүүлнэ. Тендерт оролцогчдыг байлцуулан тендерийг 2018 оны 04 дүгээр сарын 02-ний өдрийн 10 цаг 10 минутанд нээнэ.

Гадаадын этгээд тендер ирүүлэх эрхгүй.

 Дотоодын давуу эрх тооцно. (Тендерт оролцогч нь давуу эрх эдлэх хүсэлтэй бол албан хүсэлт, дэлгэрэнгүй нотлох баримт ирүүлэх ба ТБОНӨХБАҮХАТХуулийн 10 дугаар зүйл, Засгийн газрын 2011 оны 103 дугаар тогтоол /Сангийн сайдын 2007 оны 03 дугаар

 

сарын 30-ны өдрийн 81 дүгээр тушаалын гуравдугаар хавсралтаар батлагдсан “Тендерт оролцогчид давуу эрх олгох        аргачлал”-ын дагуу давуу эрх тооцно/)

 

Сонирхсон этгээд тендерийн баримт бичиг болон бусад мэдээллийг доорх хаягаар авч болно.

ӨМА ЗДТГ-н байр НУОрдон 103 тоот өрөө

 

 

Утас : 70530209