Гурвантэс сумын дулаан цэврийн шугам сүлжээг засварлах ажил

2017 оны 04 сарын 07