Баруун сумдыг 110 кВ-ын төмөр бетон тулгуур бүхийн 220 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаар холбох зураг төсөв боловсруулах

2018 оны 05 сарын 02

ЗӨВЛӨХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТУХАЙ ЗАРЛАЛ

  1. Өмнөговь аймгийн ЗДТГ нь Баруун сумдыг 110 кВ-ын төмөр бетон тулгуур бүхийн 220 км цахилгаан дамжуулах агаарын шугамаар холбох зураг төсөв боловсруулах ажлыг хэрэгжүүлэх зорилгоор зөвлөх үйлчилгээний гэрээ байгуулах гэж байгаа тул зөвлөхийн үйлчилгээ үзүүлэх хүсэлтэй этгээдийг мэдүүлгээ ирүүлэхийг урьж байна.

Байгууллага:  Өмнөговь аймаг

Хэрэгжүүлэх хугацаа: 2018 онд

  1. Мэдүүлгээ ирүүлж буй зөвлөх нь уг үйлчилгээг гүйцэтгэх чадвартайг нотлох мэдээллийг (тусгай зөвшөөрөл, ижил төрлийн ажлын туршлага, ажиллах боловсон хүчний чадвар, туршлагын талаарх мэдээлэл гэх мэт) ирүүлнэ. Чадварыг нэмэгдүүлж сайжруулах зорилгоор зөвлөхүүд түншлэлийн хэлбэрээр оролцож болно.
  1. Сонирхсон этгээд нэмэлт мэдээллийг 04.30 - 2018.05.10-ний өдрийн  хооронд ажлын цагаар /09-18 цаг/авч болох бөгөөд мэдүүлгээ www.tender.gov.mn цахим хаягаар 2018.05.10 –ний өдрийн 1100 цагийн дотор ирүүлж 2018 оны 05 сарын 10- ний өдрийн 11 цаг 05 минутад нээнэ.

Өмнөговь аймгийн ОНӨГ-Худалдан авах ажиллагааны албаны мэргэжилтэн Д.Отгонбаяр

Нутгийн удирдлагын ордон 103 тоот, , Ажлын утас- 70530209,                                                                                                                                 

Ажлын даалгавартай холбоотой асуудлыг ХОХБТХ-ийн мэргэжилтэн Э.Ганхуяг

    Гар утас- 70533433