Тогтоол шийдвэр

2011-10-19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИИН ГАЗРЫН

тогтоол


2011 оны 5 дугаар сарын 11-ний өдөр


Дугаар 156


Улаанбаатар хот


Өмнөговь аймагт Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төв байгуулах тухай

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 5 дахь заалтыг үндэслэн Засгийн газрын 2008-2012 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 1.1.10 дахь заалтыг хэрэгжүүлэх зорилгоор Монгол Улсын Засгийн газраас ТОГТООХ нь:

1.  Өмнөговь, Дундговь, Дорноговь аймгийн хүн амд эмнэлгийн болон нийгмийн
эрүүл мэндийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийг
Өмнөговь аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн хүний нөөц, материаллаг баазад тулгуурлан

байгуулсугай.

2.   Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн барилгыг засварлах, өргөтгөх, тоног
төхөөрөмжөөр хангахад шаардагдах хөрөнгө болон эмч ажилчдын цалин, тусламж
үйлчилгээний зардлын зөрүүг тооцож Монгол Улсын 2012 оны төсөв болон Нийгмийн

даатгалын сангийн төсөвт тусган хэрэгжүүлэхийг Эрүүл мэндийн сайд С.Ламбаа,
Сангийн сайд С.Баярцогт, Нийгмийн хамгаалал, хөдөлмөрийн сайд Т.Ганди нарт
даалгасугай.

3.           Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвд шаардлагатай хүний нөөцийн хэрэгцээг тооцон, эмч, сувилагч, мэргэжилтнээр хангах, тэдгээрийг давтан сургах, мэргэшүүлэх арга хэмжээ авахыг Эрүүл мэндийн сайд С.Ламбаа, Өмнөговь аймгийн Засаг дарга Б.Бадраа нарт үүрэг болгосугай.

4.     Энэ тогтоол гарсантай холбогдуулан Засгийн газрын 2001 оны 194 дүгээр тогтоолын 1 дүгээр хавсралтаар баталсан "Бүсийн оношилгоо, эмчилгээний төвийн үйлчлэх хүрээний аймаг, сум"-ын жагсаалтын 2 дахь заалтын "Дундговь, Өмнөговь" гэсэн хэсгийг хассугай.


 


 

^Монгол Улсын Ерөнхий сайд Эрүүлчмэндийн сайд;


С.БАТБОЛД

С.ЛАМБАА8.1. Төсвийн ерөнхийлөн захирагч нарын (яамдын) шийдвэрийн дагуу төсвийн хөрөнгөөр 2011 онд хэрэгжүүлэх зарим төсөл, арга хэмжээ, их засварын ажлын эрхийг аймаг, нийслэлд шилжүүлсэн болон зарим төсөл, арга хэмжээний зураг төсөл хийгдээгүйн улмаас тендер шалгаруулалтыг зохион байгуулж эхлээгүй хугацаа алдаж байгаа худалдан авах ажиллагааг 2011 оны 6 дугаар сарын 1-ний дотор гүйцэтгэгчтэй гэрээ байгуулж ажлыг нь эхлүүлсэн байх" гэжээ.

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГ ЭРХЛЭХ ГАЗАР