Засаг даргын орлогч

2013-03-03

       Засаг даргын орлогч С.Мөнхбаяр

 

Ажлын байрны нэр: Уул уурхай, дэд бүтэц, байгаль орчны асуудал хариуцсан орлогч дарга

Албан тушаалын чиг үүрэг:

Нэг. Уул уурхай, ашигт малтмалын чиглэлээр

 1. Ашигт малтмалын тухай хууль тогтоомж, түүнийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан Засгийн газраас гаргасан шийдвэрийн биелэлтийг харьяалах нутаг дэвсгэртээ зохион байгуулах;
 2. Орон нутагт ил тод, хариуцлагатай уул уурхайг хөгжүүлэх бодлого, төр, захиргааны байгууллагын дэмжлэг, туслалцаа
 3. Уул уурхай экспортын бүтээгдэхүүний үнийн бодлогын хэрэгжилтийг хянах, МУ-ын Засгийн газраас баталсан жишиг үнийг мөрдүүлэх
 4. Харьяалах нутаг дэвсгэрт нь тусгай зөвшөөрлөөр олгогдсон талбайг зориулалтаар ашиглуулах, зөрчил гаргавал таслан зогсоох;
 5. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигч нартай байгаль орчныг хамгаалах, уурхай ашиглах, үйлдвэр байгуулахтай холбогдсон дэд бүтцийг хөгжүүлэх, ажлын байр нэмэгдүүлэх асуудлаар гэрээ байгуулж ажиллана. Энэ асуудлаар нутгийн иргэдийн дунд олон нийтийн хэлэлцүүлэг зохион байгуулах
 6. Харьяалах нутаг дэвсгэрт нь ашигт малтмалын хайгуулын болон ашиглалтын тусгай зөвшөөрөл олгоход тухайн Хурлын Тэргүүлэгчдийн шийдвэрийг үндэслэн санал өгөх;

 

Хоёр. Дэд бүтцийн чиглэлээр

 1. Харьяалах нутаг дэвсгэрийнхээ дэд бүтцийг хөгжүүлэх замаар үйлдвэрлэл, үйлчилгээг өргөтгөх бодлого боловсруулж аймгийн Засаг даргад танилцуулах, гарсан шийдвэрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах;
 2. Орон нутагт тээврийн тогтолцоог хөгжүүлэх бодлого, зохицуулалт хийх
 3. Эрчим хүчний хэвийн үйл ажиллагаа, бодлого, төлөвлөлтийн асуудал
 4. Холбоо харилцаа, шуудан үйлчилгээний асуудал
 5. Хилийн боомт гаалийн асуудал

 

Гурав. Байгаль орчныг хамгаалах чиглэлээр

 1. Байгаль орчныг хамгаалах тухай хууль тогтоомж, Засгийн газрын шийдвэрийн биелэлтийг зохион байгуулах;
 2. Нутаг дэвсгэртээ байгаль орчныг хамгаалах, түүний баялгийг зохистой ашиглах, нөхөн сэргээх арга хэмжээ боловсруулж, аймгийн Засаг даргад мэдүүлэх, гарсан шийдвэрийн биелэлтийг зохион байгуулах;
 3. Тусгай зөвшөөрөл эзэмшигчийн болон түүний байгаль орчныг нөхөн сэргээх үйл ажиллагаанд олон нийтийн хяналт тавих үүрэг бүхий төлөөлөгчийг иргэд дундаасаа сонгон ажиллуулах.
 4. Байгаль орчны мэдээллийн сангийн мэдээ, баримтыг бүрдүүлэх, тайлагнах үйл ажиллагааг хянах,
 5. Нутаг дэвсгэрийнхээ аж ахуйн нэгж, байгууллагын байгаль орчныг хамгаалах, түүний баялгийг ашиглах, нөхөн сэргээх үйл ажиллагаанд харьяалал харгалзахгүйгээр хяналт тавьж, илэрсэн зөрчлийг арилгуулах арга хэмжээ авах,
 6. Нутаг дэвсгэртээ ажиллах байгаль орчны улсын ахлах болон улсын байцаагчийг энэ хуульд заасны дагуу ялгах тэмдэг, дүрэмт хувцас, бие хамгаалах зэвсэг, техник хэрэгсэл, уналгаар хангах;
 7. Аймгийн усны бодлогын зөвлөлийн ажил
 8. Цөлжилттэй тэмцэх, ойжуулах асуудал
 9. Ургамал, амьтны нөөцийн асуудал

 

Дөрөв. Аймгийн Засаг даргаас хариуцуулсан бусад чиг үүрэг