Үйл ажиллагааны ил тод байдал

2013-10-11

Эрхэм зорилго, үйл ажиллагааны стратегийн зорилго зорилт тэргүүлэх чиглэл болон тэдгээрийн хүрээнд авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ түүний үр дүн

Үйл ажиллагаанд мөрдөж байгаа хууль тогтоол дүрэм журам

*Шинээр боловсруулж буй баримт бичиг, Нийтээр дагаж мөрдөх хэм хэмжээ тогтоосон шийдвэрт санал авах


*Тухайн байгууллага тодорхой төрлийн үйл ажиллагаа эрхлэх зөвшөөрөл олгодог бол тухайн зөвшөөрөл  эзэмшигчийн нэр, хаяг эрхлэх үйл ажиллагааны чиглэл зөвшөөрөл олгосон болон дуусгавар болох хугацаа

*Төрийн байгууллагын гүйцэтгэх тодорхой чиг үүргийг төрийн бус байгууллага гүйцэтгэж байгаа тохиолдолд тухайн төрийн бус байгууллагын нэр, хаяг, цахим хуудас эрхэлж байгаа үйл ажиллагааны чиглэл /Иргэд төрийн бус байгууллагаас санал авч байна.../


*Салбарын хэмжээнд Улсын төсвийн хөрөнгөөр болон гадаадын зээл тусламжаар хэрэгжүүлж байгаа төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт, явц байдлын талаарх мэдээлэл /Байхгүй/