Төсөв санхүүгийн ил тод байдал

2013-10-11

*Хуульд заасан төлбөр, хураамжийн талаарх мэдээлэл

Хагас жилийн тайлангууд
Санхүүгийн байдлын тайлан /Татах/
Өмчийн өөрчлөлтийн тайлан /Татах/
Мөнгөн гүйлгээний тайлан /Татах/
Төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан /Татах/
Орон нутгийн төсвийн орлого, зарлага /татах/
2014 оны төсөв УИХ-д  /татах/
Сум хөгжүүлэх сан 2011-2013 /Татах/
Орон нутгийн төсвөөр хийгдсэн хөрөнгө оруулалт /Татах/

-Орон нутгийн 2 сарын төсвийн орлогын мэдээ /Татах/

 Орон нутгийн төсвийн байгууллагын зарлагын гүйцэтгэл /Татах/

Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын 2013 оны дутуу ажлын санхүүжилт. 2014 оны 02 сарын байдлаар/татах/

Орон нутгийн төсвийн орлого, зарлага, хөрөнгө оруулалт /Татах/

Аймгийн ИТХуралд 2015 оны төсвийн төслийг өргөн барьлаа  /Татах/

 1. 2013 оны төсвийн тодотгол
 2. 2013 оны төсвийн тодотголын тогтоолын Хавсралт
 3. Орон нутгийн 2014 оны төсөв
 4. Орлого, зарлага, хөрөнгө оруулалт
 5. 2014 оны төсвийн тогтоолын хавсралт
 6. 2013 оны Жилийн эцсийн тайлан
 7. 2014 оны 05 сар /Орлого/
 8. 2014 оны 05 сар /Зарлага/
 9. 2014 оны 05 сар /Хөрөнгө оруулалт
 10. 2014 оны 06 сар /Орлого/
 11. 2014 оны 06 сар /Зарлага/
 12. 2014 оны 06 сар /Хөрөнгө оруулалт/
 13. Сангийн яамны хянасан 2015 оны төсвийн төсөл, 2016-2017 оны төсвийн төсөөлөл
 14. 2014 оны 09 сар Орон нутаг /зарлага/
 15. 2014 оны 09 сар Орон нутаг /орлого/
 16. 2014 оны 09 сар Орон нутаг /Хөрөнгө оруулалт/
 17. 2013 оны төсвийн гүйцэтгэл
 18. 2014 оны төсвийн тодотгол
 19. 2015 оны Орон нутгийн төсөв батлах тухай
 20. Төсвийн тодотгол батлах тухай /2014.12.22/
 21. 2015 оны төсвийн тодотгол /2015.02.13/
 22. Аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын орон нутгийн төсвийн мэдээ
 23. Орон нутгийн төсвийн орлого /2015.03.16/
 24. ОРОН НУТГИЙН ТөСВИЙН ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ 
 25. Орон нутгийн хөгжлийн сангаас 2015 онд аймагт хийгдэж буй хөрөнгө оруулалт
 26. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт 
 27. Орон нутгийн хөгжлийн сан /1-р улирал/
 28. Орон нутгийн хөрөнгө оруулалт /1-р улирал/
 29. Орон нутгийн орлого /1-р улирал/
 30. Орон нутгийн зарлага /1-р улирал/
 31. Орон нутгийн төсвийн зарлага
 32. Орон нутгийн төсвийн орлого
 33. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалат
 34. Орон нутгийн төсвийн зарлага /5сар/
 35. Орон нутгийн төсвийн орлого /5сар/
 36. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт/5сар/
 37. Орон нутгийн төсвийн зарлага /6сар/
 38. Орон нутгийн төсвийн орлого /6сар/
 39. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт/6сар/
 40. Орон нутгийн төсвийн зарлага 2015-07 сар
 41. Орон нутгийн төсвийн орлого 2015-07 сар
 42. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт 2015-07 сар
 43. Төсвийн ерөнхийлөн захирагчийн төсвийн гүйцэтгэлийн тайлан
 44. Орон нутгийн төсвийн зарлага 8 сар
 45. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт 8 сар
 46. орон нутгийн төсвийн орлого 8 сар
 47. Орон нутгийн төсвийн  зарлага 9 сар
 48. Орон нутгийн төсвийн орлого 9 сар
 49. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт 9 сар
 50. ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН 2014 ОНЫ 4-р УЛИРЛЫН САНХҮҮГИЙН НЭГТГЭСЭН ТАЙЛАН
 51. ТӨСВИЙН ЕРӨНХИЙЛӨН ЗАХИРАГЧИЙН ТӨСВИЙН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ТАЙЛАН
 52. Орон нутгийн төсвийн орлого /10сар/
 53. Орон нутгийн төсвийн зарлага /10сар/
 54. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалат/10сар/
 55. Орон нутгийн төсвийн орлого 11 сар
 56. Орон нутгийн төсвийн зарлага 11сар
 57. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт 11сар
 58. 2015 оны төсвийн тодотгол

 59. 2016 оны төсөв

 60. Байгаль хамгаалах чиглэлээр 2015 онд хийгдсэн хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээ
 61. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2015 хийгдсэн хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээ
 62. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2015 онд хийгдсэн хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээ
 63. ОРОН НУТГИЙН ТЄСВИЙН ОРЛОГО /Өссөн дүнгээр/
 64. ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ /Зардлын зүйлээр/
 65. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалт 2016.02.15
 66. Орон нутгийн төсвийн зарлага 2016.02.15
 67. Орон нутгийн төсвийн орлого 2016.02.15
 68.  Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд хийгдсэн хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээ/эхний 2 сарын байдлаар/ 2016.03.18
 69. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2016 онд хийгдсэн хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээ/эхний 2 сарын байдлаар/ 2016.03.18
 70. Орон нутгийн төсвийн орлого /өссөн дүнгээр/2016.03.18
 71. Сумдын орон нутгийн төсвийн зарлагын гүйцэтгэл 2016.03.18
 72.  Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2016 онд хийгдсэн хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээ /Эхний 3 сарын байдлаар/2016.04.12
 73. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд хийгдсэн хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээ /Эхний 3 сарын байдлаар/2016.04.12
 74. Орон нутгийн төсвийн орлого/өссөн дүнгээр/2016.04.12
 75. Орон нутгийн төсвийн зарлага өссөн дүнгээр 2016.04.12
 76.  Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2016 онд хийгдсэн хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээ /2016.05.12/

 77. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд хийгдсэн хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээ /2016.05.12/

 78. Орон нутгийн төсвийн орлого/өссөн дүнгээр/2016.05.12

 79. Орон нутгийн төсвийн зарлага өссөн дүнгээр 2016.05.12

 80. Орон нутгийн төсвийн орлого 2016.06.10

 81. Орон нутгийн төсвийн зарлага 2016.06.10

 82.  
   

93. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2016 онд хийгдсэн хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээ /Эхний 8 сарын байдлаар/2016.09.15/

94. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд хийгдсэн хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээ

/Эхний 8 сарын байдлаар//2016.09.15/

95. ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ОРЛОГО /өссөн дүнгээр//2016.09.15/

96. СУМДЫН ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ /2016.09.15/

97. 2016 ОНЫ ТӨСВИЙН ТОДОТГОЛ

98. ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ОРЛОГО /өссөн дүнгээр/

99. СУМДЫН ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

100. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр 2016 онд хийгдсэн хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээ /Эхний 9 сарын байдлаар/

101. Орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтын Байгаль хамгаалах чиглэлээр 2016 онд хийгдсэн хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээ /Эхний 9 сарын байдлаар/

102. Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр 2016 онд хийгдсэн хөрөнгө оруулалт, төсөл арга хэмжээ Эхний 9 сарын байдлаар/

103. СУМДЫН ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ОРЛОГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ

104. ОРОН НУТГИЙН ТӨСВИЙН ЗАРЛАГЫН ГҮЙЦЭТГЭЛ 

Аудитын дүгнэлт