Төлөөлөгчид

2011-12-16

 

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Төлөөлөгч

Б.Бадраа

Тойрог: Намын жагсаалтаар /Даланзадгад сум/

Нам: АН

Утас: 99105515

 

 

 

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Төлөөлөгч

Р.Бадрах

Тойрог: Баяндалай сум

Нам: АН

Утас: 99097588

 

 

 

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Төлөөлөгч

Н.Амарзаяа

Тойрог: Булган сум

Нам: МАН

Утас: 99098746

 

 

 

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Төлөөлөгч

Г.Гангамаа

Тойрог: Гурвантэс сум

Нам: АН

Утас: 99019566

 

 

 

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Төлөөлөгч

Ц.Мөнхнасан

Тойрог: Мандал-Овоо сум

Нам: АН

Утас: 99100299

 

 

 

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Төлөөлөгч

Р.Бурмаа

Тойрог: Манлай сум

Нам: МАН

Утас: 88073699

 

 

 

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Төлөөлөгч

Т.Золжаргал

Тойрог: Номгон сум

Нам: АН

Утас: 99005988

 

 

 

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Төлөөлөгч

Б.Жаргал

Тойрог: Ноён сум

Нам: МАН

Утас: 99772769

 

 

 

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Төлөөлөгч

Б.Эрдэнэ-Очир

Тойрог: Ханбогд сум

Нам: МАН

Утас: 99118965

 

 

 

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Төлөөлөгч

Ж.Отгонбаяр

Тойрог: Ханхонгор сум

Нам: МАН

Утас: 99114200

 

 

 

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Төлөөлөгч

Ш.Баянбат

Тойрог: Хүрмэн сум

Нам: МАН

Утас: 99114262

 

 

 

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Төлөөлөгч

Х.Түмэнбаяр

Тойрог: Даланзадгад сум 2 дугаар баг

Нам: АН

Утас: 99115367

 

 

 

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Төлөөлөгч

Л.Цэцэг-Өлзий

Тойрог: Даланзадгад сум 3 дугаар баг

Нам: АН

Утас: 99087850

 

 

 

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Төлөөлөгч

Ц.Бяцхансүх

Тойрог: Намын жагсаалтаар /Даланзадгад сум/

Нам: АН

Утас: 99129009

 

 

 

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Төлөөлөгч

Ж.Сандаг

Тойрог: Даланзадгад сум 7 дугаар баг

Нам: АН

Утас: 91921797

 

 

 

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Төлөөлөгч

Б.Мятав

Тойрог: Даланзадгад сум 8 дугаар баг

Нам: АН

Утас: 99102211

 

 

 

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Төлөөлөгч

Л.Энхболд

Тойрог: Намын жагсаалтаар /Даланзадгад сум/

Нам: МАН

Утас: 99115576

 

 

 

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Төлөөлөгч

П.Пүрэвжав

Тойрог: Намын жагсаалтаар /Даланзадгад сум/

Нам: МАН

Утас: 99109889

 

 

 

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Төлөөлөгч

Ө.Баянмөнх

Тойрог: Намын жагсаалтаар /Даланзадгад сум/

Нам: МАН

Утас: 99093199

 

 

 

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Төлөөлөгч

А.Идэрцог

Тойрог: Намын жагсаалтаар /Даланзадгад сум/

Нам: АН

Утас: 99114412

 

 

 

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Төлөөлөгч

Б.Цэвээн

Тойрог: Намын жагсаалтаар /Даланзадгад сум/

Нам: АН

Утас: 99043500

 

 

 

 

Аймгийн Иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын Төлөөлөгч

Д.Эрдэнэ

Тойрог: Намын жагсаалтаар /Даланзадгад сум/

Нам: МАХН

Утас: 99088171