Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

2015-02-03

 

Нийгмийн хөгжлийн хэлтэс

 

Хэлтсийн дарга Н.Жамъянхорол

 

1. Хэлтсийн зорилго, зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

2. Аймгийн боловсрол, шинжлэх ухааны хөгжлийн бодлогыг тодорхойлох, түүнийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, үр дүнд үнэлгээ өгөх;

3. Аймгийн эрүүл мэндийн хөгжлийн бодлогыг тодорхойлох, түүнийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, үр дүнд үнэлгээ өгөх;

4. Эрүүл мэндийн байгууллагын тусгай зөвшөөрлийн асуудал

4. Соёл, урлаг, спортын бодлогыг тодорхойлох, түүнийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, үр дүнд үнэлгээ өгөх;

5. Нийгмийн даатгал, халамжийн бодлогыг тодорхойлох, түүнийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, үр дүнг үнэлгээ өгөх;

6. Мэргэжлийн боловсрол олгох, хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх бодлогыг тодорхойлох, түүнийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, үр дүнг үнэлж дүгнэх;

7. Аймгийн Засаг даргаас харьяа агентлаг /Hийгмийн халамж үйлчилгээний хэлтэс, Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн хэлтэс, Хөдөлмөрийн хэлтэс, Боловсрол соёлын газар, Биеийн тамир спортын газар, Эрүүл мэндийн газар, Нийгмийн даатгалын хэлтэс/ болон төсөвт байгууллагын дарга, эрхлэгч нартай байгуулсан үр дүнгийн гэрээг дүгнэх, үнэлгээ дүгнэлт өгөх, бодлогын удирдлагаар  хангах;

8. Салбарын хүний нөөцийн бодлого, төлөвлөлтийн асуудал

9. Засаг дарга, Тамгын газрын даргаас хариуцуулсан бусад чиг үүрэг.

 

Боловсрол, соёл, шинжлэх ухааны бодлогын мэргэжилтэн Ц.Номуундарь

 

1. Боловсрол, шинжлэх ухааны салбарын хөгжил, шинэчлэлийн бодлого, төлөвлөлт;

2. Насан туршийн боловсролын бодлого, төлөвлөлт;

3. Салбарын хүний нөөцийн  бодлого, зохицуулалт;

4. Орон нутгийн оюутны тэтгэлэгт хөтөлбөрийг зохион байгуулах;

5. Соёл, урлагийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт;

6. Тамгын газрын дарга болон хэлтсийн даргаас хариуцуулсан бусад чиг үүрэг.

 

 

 

Эрүүл мэнд, спортын бодлогын мэргэжилтэн М.Цэндсүрэн

 

1. Эрүүл мэндийн салбарын хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт;

2. Биеийн тамир, спортын бодлого, төлөвлөлт;

3. Салбарын хүний нөөцийн бодлого, зохицуулалт;

4. Нийгмийн эрүүл мэндийн бодлого, төлөвлөлт;

5. Тамгын газрын дарга болон хэлтсийн даргаас хариуцуулсан бусад чиг үүрэг 

 

 

 

 

Хүн ам зүй, нийгмийн хамгаалалын бодлогын мэргэжилтэн Б.Оюунбилэг

 

1. Нийгмийн даатгал, тэтгэвэр тэтгэмж, халамжийн талаар баримтлах нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт;

2. Ядуурлыг бууруулах талаар баримтлах нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт;

3. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрх ашгийг хамгаалах нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт;

4. Ахмад настан, залуучууд, хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн талаар баримтлах нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт;

5. Жендерийн тэгш байдлыг хангах бодлого, төлөвлөлт;

6. Хүн ам зүйн нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт;

7. Тамгын газрын дарга болон хэлтсийн даргаас хариуцуулсан бусад чиг үүрэг.

 

 

Хөдөлмөр эрхлэлтийн бодлогын мэргэжилтэн Б.Азбаяр

 

1.             Хөдөлмөр эрхлэлтийн талаар баримтлах нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт

2.             Ажилгүйдлийг бууруулах, өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт

3.             Ажлын байрны нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт

4.             Мэргэжлийн боловсрол олгох нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт

5. Тамгын газрын дарга болон хэлтсийн даргаас хариуцуулсан бусад чиг үүрэг.