Хөгжлийн бодлогын хэлтэс

2015-02-03

 

Хөгжлийн бодлогын хэлтэс

 

Хэлтсийн дарга Т.Дөлбаяр

 

1. Хэлтсийн зорилго, зорилт, чиг үүргийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах;

2. Аймгийн эдийн засгийн хөгжлийн стратеги бодлогыг төлөвлөх, хэрэгжилтийг зохион байгуулах, чиг үүргийг мэргэжил арга зүйгээр хангах;

3. Үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх, өрхийн аж ахуй, жижиг бизнесийг дэмжих үйл ажиллагааг бодлогоор зохицуулах;

4. Уул уурхайн салбарын хөгжлийн бодлогыг төлөвлөх, зохицуулах;

5. Тамгын газрын бусад хэлтэс, албадуудтай хэлтсийн үйл ажиллагааг уялдуулах;

6. Аймгийн Засаг даргаас агентлаг /Байгаль орчны газар, Газрын харилцаа, барилга, хот байгуулалтын газар, Стандартчилал, хэмжилзүйн хэлтэс, Тээвэр, авто замын газар, Үйлдвэр хөдөө аж ахуйн газар/-тай харилцах асуудлыг төлөөлөх, үр дүнгийн гэрээг дүгнэх, үнэлгээ дүгнэлт өгөх, бодлогын удирдамжаар хангах;

7. Засаг дарга, Тамгын газрын даргаас хариуцуулсан бусад чиг үүрэг.

 

Хүнс, хөдөө аж ахуйн бодлогын мэргэжилтэн Ж.Сүх-Эрдэнэ

 

1. Мал аж ахуйн бодлого, зохицуулалт;

2. Бэлчээрийн усан хангамж болон унд ахуйн усны бодлого, зохицуулалт;

3. Газар тариалангийн бодлого, зохицуулалт;

4. Мал эмнэлгийн бодлого зохицуулалт;

5. Хүнсний бодлого, зохицуулалт;

6. Тамгын газрын дарга болон хэлтсийн даргаас хариуцуулсан бусад чиг үүрэг.

 

 

Архитектор, хот төлөвлөлтийн бодлогын мэргэжилтэн Ц.Золбоо

 

1. Аймаг, сумын хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний бодлого зохицуулалт;

2. Бүх шатны зураг төслийн хэрэгжилтийн зохицуулалт;

3. Архитекторын төлөвлөлт, зохицуулалт;

4. Газар зохион байгуулалтын төлөвлөлт;

5. Тамгын газрын дарга болон хэлтсийн даргаас хариуцуулсан бусад чиг үүрэг.

 

 

 

Эдийн засаг, үйлдвэр, худалдааны бодлогын мэргэжилтэн Л.Цэнд-Аюуш

 

1. Эдийн засгийн хөгжлийн стратеги, бодлогын төлөвлөлт, хэрэгжилтийг хангах;

2. Үндсэн чиглэлийн төлөвлөлт, хэрэгжилт;

3. Бүсчилсэн хөгжлийн бодлого, төлөвлөлт;

4. Орон нутгийн өмчийн үр ашгийг нэмэгдүүлэх бодлого төлөвлөлт;

5. Худалдаа, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний салбарын бодлого зохицуулалт;

6. Хоршооны бодлого, зохицуулалт;

7. Тамгын газрын дарга болон хэлтсийн даргаас хариуцуулсан бусад чиг үүрэг

 

Зам тээвэр, барилга байгууламжийн бодлогын мэргэжилтэн М.Охинбор

 

1. Барилга байгууламжийн бодлого, төлөвлөлт;

2. Газрын харилцааны бодлого, зохицуулалт;

3. Замын бодлого төлөвлөлт, зохицуулалт;

4. Тээврийн бодлого зохицуулалт;

5. Тамгын газрын дарга болон хэлтсийн даргаас хариуцуулсан бусад чиг үүрэг.

 

 

 

Байгаль орчин, ногоон хөгжил, аялал жуулчлалын бодлогын мэргэжилтэн Б.Пүрэвтулга

 

1. Ногоон хөгжлийн бодлого, зохицуулалт;

2. Гадаргын болон гүний усны бодлого зохицуулалт;

3. Байгаль орчны нөхөн сэргээлтийн бодлого зохицуулалт;

4. Аялал жуулчлалын нэгдсэн бодлого, төлөвлөлт, хэрэгжилт

5. Тамгын газрын дарга болон хэлтсийн даргаас хариуцуулсан бусад чиг үүрэг.

 

 

 

Эрдэс баялаг, эрчим хүч, мэдээллийн технологийн бодлогын мэргэжилтэн Э.Ганхуяг

 

1. Уул уурхайн бодлого зохицуулалт;

2. Түлш, эрчим хүчний салбарын бодлого зохицуулалт;

3. Геологи, хайгуулын бодлого зохицуулалт;

4. Мэдээллийн технологийн бодлого, зохицуулалт

5. Шуудан, харилцаа холбооны бодлого зохицуулалт;

6. Үйлдвэрийн усан хангамжийн бодлого зохицуулалт;

7. Тамгын газрын дарга болон хэлтсийн даргаас хариуцуулсан бусад чиг үүрэг.